Orkán Kyrill: Škody v evropských lesích – Výše škod nižší než výše plánové těžby pro rok 2007

Teď, když se orkán Kyrill uklidnil, jsou škody v evropských lesích více zřejmé: množství skláceného dříví může být jednoduše zahrnuto do letošního objemu těženého dříví, aniž by přesahoval výši plánované roční těžby. Kalamitní dříví neovlivní ceny dříví, neboť poptávka je stále vysoká. Většina těchto větrných polomů bude odstraněna do konce srpna 2007.

V Bruselu 30. ledna 2007

Tisková zpráva evropské státní lesnické asociace Eustafor:

54 milionů m3 kalamitního dříví

Následkem orkánu Kyrill bylo v Evropě celkově zničeno na 53.850.000 m3 dříví. V jednotlivých zemích se rozsah škod liší dle oblastí a hustoty zalesnění, v rozmezí od 12 milionů m3 ve Švédsku a České Republice, do 2,5 milionu v Rakousku a 1.5 milionů m3 v Polsku. Škody byly nižší v Baltských státech jako je Lotyšsko (500 000 m3) a Litva (300 000) stejně tak jako na Slovensku (150 000), ve Francii (120 000), Rumunsku (130 000) a Anglii (50 000).

Nejvíce postižené oblasti Spolkové republiky Německo byly Severní Porýní – Vestfálsko (12 milionů m3), Bavorsko (4 miliony), Dolní Sasko (2 miliony), Hesensko (2 miliony), Sasko-Anhaltsko (1 milion) a stejně tak Durynsko a Sasko (1 milion). V Porýním-Falcku, Bádensku-Wűrttembersku a Braniborsku bylo vichřicí zničeno mezi 500 000 až 600 000 m3 dříví.

Množství těženého dříví nebude ohroženo

Pro evropský dřevařský průmysl může být útěchou, že přesné škody způsobené orkánem Kyrill již byly vyčísleny a že se nenaplnila ta nejhorší očekávání. “Jsme rádi, že jsou ztráty nižší, než jsme očekávali”, říká pan Thomas Uher, člen představenstva Österreichische Bundesforste a president sdružení EUSTAFOR. “Ačkoliv 54 milionů m3 představuje velké množství dříví, je to jen část očekávané těžby v roce 2007, do které mohou být zahrnuty. Předpokládejme, že výše plánované těžby na tento rok bude zhruba 450 milionů m3. V takovém případě množství kalamitní dříví činí pouze 12% z celkové roční těžby.

Členové EUSTAFOR plánují těžbu dřeva na základě principu trvalé udržitelnosti. To znamená, že množství vytěženého dříví z lesa za rok nesmí přesáhnout množství dřeva, které v něm nově naroste. Výše plánované roční těžby může být překročena pouze v případě nutnosti. Nicméně, škody způsobené orkánem Kyrill jsou značně pod kritickým bodem. Lesnické společnosti začaly okamžitě odklízet vichřicí skácené stromy, aby zabránily invazi kůrovce. Podle EUSTAFOR bude většina kalamitního dříví odstraněna do konce léta.

Obchod se dřevem nebude ohrožen

Poptávka po dříví je stále vysoká. Ztráty po větrné kalamitě nejsou příliš vysoké, proto EUSTAFOR očekává, že se ceny za dříví nezmění. Vzhledem k velké poptávce je pravděpodobné, že dřevařský průmysl bude schopen pojmout a zpracovat tento materiál ve velmi krátké době”, uvádí pan Uher.

Vyšší náklady na těžbu dříví

Hlavním úkolem pro lesnické společnosti je odstranit skácené dříví v krátké době, a to je podle pana Uhera z EUSTAFOR, jediným negativním následkem větrné kalamity. “My všichni víme, že je mnohem obtížnější těžit dřevo po větrné kalamitě. Proto můžeme tento rok očekávat mírný nárůst těžebních nákladů. To je nejzávažnější dopad na lesnictví.

Více informací, kontakt:

Mr. Erik Kosenkranius
výkonný ředitel
Asociace organizací státních lesů v Evropě (EUSTAFOR)

Adresa:

Rue du Luxembourg 66
Bruxelles 1000
E-mail :
erik.kosenkranius@eustafor.eu

Tel. +32 49570 4559

V Hradci Králové 2. února 2006

Lesy České republiky jsou členem Evropské státní lesnické asociace EUSTAFOR. „Činnost asociace vnímáme jako užitečnou,“ říká Ing. František Koníček, generální ředitel Lesů ČR. „Zprávu Eustaforu o větrné kalamitě vítáme, i proto, že je z ní zřejmé, že Lesy ČR nejsou jediným postiženým subjektem v Evropě. Evropské instituce nacházejí u Eustaforu zejména pak partnera pro diskusi k vydávaným nařízením a směrnicím, které mají svůj dopad na hospodaření organizací státních lesů v EU. Vždyť státní lesy spravují významný podíl lesní půdy v EU (36%). Asociace tak významně přispívá k posílení postavení státních lesů v rámci EU“, dodává Ing. Koníček.

Evropská státní lesnická asociace Eustafor vznikla v květnu 2006 s cílem působit jako mluvčí státních lesů v rámci EU a jako zájmová organizace se sídlem v Bruselu hájit zájmy státních lesů. Její vznik je výsledkem rostoucí potřeby spolupráce a výměny informací mezi jednotlivými státními lesy. EUSTAFOR pracuje jako servisní organizace, která analyzuje a zkoumá existující prostředí v rámci EU tak, aby připravovala podmínky pro rozvoj trvale udržitelného obhospodařování státních lesů, a vyjadřovala svůj postoj k projednávaným legislativním opatřením – nařízením a směrnicím EU, které se týkají lesního hospodářství.

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí
mobil: 724 525 132