Otevření nové naučné stezky Bažantnice-Obora

Pardubický kraj bude mít brzy díky Lesům ČR novou naučnou stezku nazvanou Bažantnice-Obora. Milovníci turistiky novou stezku o délce dvou a půl kilometru najdou v Letohradu v okrese Ústí nad Orlicí. Její trasa vede převážně po žluté turistické značce z Letohradu do Obory. Slavnostní otevření se uskuteční v Letohradě ve čtvrtek 23. září v 9.00 hodin – u myslivecké chaty v lokalitě přírodní památky Bažantnice – a to v rámci akce Den s Lesy ČR, kterou pro žáky místních základních škol organizuje Lesní správa LČR Lanškroun.

Vznikem nové stezky Lesy ČR přispívají k rozvoji regionálního cestovního ruchu a k informovanosti veřejnosti o místních přírodních zajímavostech. Náklady na vybudování ve výši téměř 200 tisíc korun byly hrazeny z Programu 2000, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů. V průběhu výstavby stezky se trasu podařilo kompletně upravit,“ uvádí ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Choceň Roman Vohradský.

Na celkem osmi zastaveních se lidé dozvědí poutavé informace o přírodních zajímavostech území, místních pověstech, problematice myslivosti a tématech z historie a současnosti obhospodařování lesa.

První zastavení se nachází na severním okraji Letohradu, před vstupem do Letohradské bažantnice, poslední potom v lesním komplexu Obora u bývalé hájenky. V případě únavy si turisté budou moci odpočinout na dvou zastřešených odpočívadlech, které se na trase stezky nacházejí.

V Hradci Králové, 21.září 2010  

Zbyněk Boublík 

tiskový mluvčí LČR, s. p.
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz   

Poznámky pro redakce:

Přírodní památka „Letohradská bažantnice“

foto-1-bazantnice-533_300x200.jpg Toto území bylo v roce 1953 vyhlášeno výnosem Ministerstva kultury jako státní přírodní rezervace. Zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny byla rezervace přehlášena do kategorie přírodní památka.

Majetek současné přírodní památky začal vznikat v období středověké kolonizace (12. – 13. století), kdy byl postupným mýcením a zakládáním osad rozrušován pohraniční hvozd na svých okrajích, a to v nižších a pro zemědělství příznivějších polohách. Letohradská bažantnice je údajně druhou nejstarší bažantnicí v Čechách, založena měla být již kolem roku 1628.

Od počátku 20. století byla bažantnice chráněna majitelem – hrabětem Arnoštem Stubenbergem. Představovala oblíbené místo procházek kyšperských měšťanů a konaly se zde i různé slavnosti. Podle dekretu prezidenta republiky č. 12/45 přešlo území do státní držby. Právo hospodařit v současné době vykonávají Lesy České republiky, s. p.

Hlavním důvodem ochrany je zachování a ochrana lesního porostu s bohatou květenou a křovinným podrostem na křídové tabuli.

Obora

foto-2-bazantnice-510_200x266.jpg Při okraji lesa se nachází bývalá hájovna U Hvězdy. Stojí ve středu bývalé obory. V oboře byl současně založen i barokní lovecký zámek s kaplí. Údajně míval půdorys hvězdy a nazýval se Sternberg čili Hvězda. Obora neměla dlouhého trvání, byla zrušena již koncem 18. století.

Tím ztratil význam i zámek a pravděpodobně byl přestavěn na hájovnu. Hájovna změnila v průběhu 19. století ještě několikrát svou podobu; dnes je to vcelku moderní patrová budova. Přilehlá kůlna si dosud zachovala stavební charakter nevelké barokní kaple.

Lesní komplex Obora je nyní ve vlastnictví České republiky a právo hospodařit mají Lesy České republiky, s. p.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.