Park kolem zámku Kačina na Kutnohorsku se díky Lesům ČR dočká obnovy

Lesy ČR společně s Národním zemědělským muzeem chystají velkou rekonstrukci parku zámku Kačina na Kutnohorsku ve Středočeském kraji a to včetně jeho přilehlých částí. Jde o část nazývanou Obora. Cílem projektu v hodnotě téměř 23 milionů korun, na který se podařilo získat významný příspěvek z evropských fondů, je celková obnova historických parkových struktur. Zámek Kačina a k němu přilehlá část parku je ve správě Národního zemědělského muzea. Lesy ČR pak disponují právem hospodaření k pozemkům určených k plnění funkcí lesa ve vlastnictví státu.

Vzhledem ke svému rozsahu je projekt členěn na několik samostatných stavebních objektů,“ vysvětluje ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Brandýs nad Labem Jiří Makovec. „Předmětem projektu v hospodářských porostech bude například obnova původních kompozičních pohledových os a to odstraněním stávajících porostů a založení lučních a podrostových trávníků. V některých místech parku odstraníme nevhodné náletové porosty a místo nich vysadíme nové kvalitnější stromy a založíme trvalé travní porosty,“ doplňuje Jiří Makovec.

Zámek Kačina je jednou z nejvýznamnějších empírových staveb ČR a jeho zámecký park včetně navazujícího území Národní kulturní památky je mimořádně historicky, krajinářsky a přírodovědecky cenným územím nacházejícím se v těsném sousedství památky UNESCO – města Kutné Hory (zámek Kačina se nachází cca 6 km severovýchodním směrem od Kutné hory).

Obora se dočká také potřebných krajinářských úprav na celkem čtyřech samostatných kompozičních celcích nesoucích jména Templ, Rondel, Novodvorská alej a Velká bažantnice, u kterých dojde nejen k obnově kompozice, ale i k dosadbě dřevin. V Oboře je současně vytipováno několik vzácných a starých stromů s velkou kulturní a pěstitelskou hodnotou. Těmto stromům bude věnována zvýšená odborná péče, aby se docílilo jejich lepšího zdraví, vitality a stability.

Dalším a neméně důležitým přínosem projektu je podpora biotopu zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů. Pro návštěvníky parku se v rámci projektu vybudují nové mlatové cesty a pěšiny s hlinitopísčitým krytem.

Pro zachování autenticity a podporu původního genofondu vybraných druhů lesních dřevin, bude část sadebního materiálu vyzvednuta přímo v porostu s následným založením ve školce, kde budou sazenice dopěstovány do požadovaných dimenzí a opět vysazeny v zámeckém parku. Věříme, že celá obnova zámeckého parku i jeho přilehlých částí proběhne ke spokojenosti návštěvníků i místních a na zámek Kačina si najdou cestu další noví výletníci,“ dodává ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Brandýs nad Labem Jiří Makovec.

V Hradci Králové, 20. ledna 2011   

Zbyněk Boublík 
tiskový mluvčí LČR, s. p.
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz   

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

 • Projekt LČR, s.p., „Regenerace Národní kultutní památky Kačina – část Obora“ je spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) – oblast podpory 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny. Z celkových nákladů 22 938 764 Kč (s DPH) OPŽP přispěje částkou 16 513 593,- Kč.

 • Území, na kterém se zámek Kačina včetně parku nacházejí bylo dříve využíváno jak pro reprezentační účely (zámek, část parku zvaná Templ, Rondel), pro myslivecké účely (část území byla bažantnicí), a zároveň i pro hospodářské účely (lesní porosty určené k produkci dřevní hmoty).

  Historickou cennost území zdůrazňuje i fakt, že část území byla v roce 2001 prohlášena vládou České republiky za Národní kulturní památku (v této kategorii jsou zahrnuty i pozemky s právem hospodaření pro LČR, s.p. jenž jsou předmětem projektu).

  Přírodovědecká hodnota území je vyjádřena zahrnutím do seznamu evropsky významných lokalit (EVL) soustavy Natura 2000 a to pro výskyt biotopu hercynských dubohabřin, tvrdých luhů nížinných řek a vlhkých bezkolencových luk a též pro výskyt zvláště chráněných druhů brouků páchníka hnědého a lesáka rumělkového.

  Z lesnického hlediska jde o velmi cenné lesní porosty s výraznou věkovou, druhovou a prostorovou diferenciací, které jsou součástí genové základny Libický luh – Kačina, jenž byla vyhlášena pro dřeviny lípa malolistá, jasan ztepilý a olše lepkavá.

  Jedná se o území převážně ve vlastnictví státu, kdy zámek a k němu přilehlá část parku je ve správě Národního zemědělského muzea. Právo hospodaření k pozemkům určených k plnění funkcí lesa ve vlastnictví státu má státní podnik Lesy České republiky. Oba výše uvedené subjekty podaly na podzim roku 2008, vždy za tu část zámeckého parku, ke které mají právo hospodaření, žádost o spolufinancování projektu z Operačního programu Životní prostředí.

  Historie parku se datuje již od roku 1789, kdy byly v souvislosti s přípravou staveniště zámku provedeny mnohé terénní úpravy a položeny základy parku. Projekt kačinské zámecké zahrady vypracoval pravděpodobně významný vídeňský botanik N.J. Jacquin, ředitel císařské zahrady v Schrönbrunnu. Asi nejvýznačnějšími majiteli zámku byly Chotkové, kteří v parku vybudovali drobné zahradní stavby díky čemuž získal anglický park nový romantický ráz.

  Skutečnost, že LČR, s.p. je řádným hospodářem, odpovědně nakládá se svěřeným majetkem a zároveň naplňuje i principy Programu 2000 v praxi ( ochrana o péče o kulturní památky, podpora rekreační funkce lesů) dokládá i fakt, že základní osnova projektu Regenerace NKP Kačina – část Obora byla zapracována už do schváleného lesního hospodářského plánu pro LHC Nymburk s platností na roky 2006 – 2015.

Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o více než čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR)
 • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
 • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.