Péče o malé vodní toky je prioritou i v roce 2010

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) letos vynaloží v součtu přibližně 580 milionů korun na opatření na vodních tocích, kterých má ve své správě téměř 20 tisíc kilometrů. Plánovaná opatření budou zaměřena zejména na odstraňování povodňových škod a na prevenci před povodněmi. Zhruba 136 milionů z celkové sumy je určeno na aktuální sanaci povodňových škod z roku 2009 a 132 milionů na preventivní ochranu před povodněmi.

Letos plánujeme realizaci celkem 198 akcí investičního protipovodňového charakteru. Půjde především o zvýšení kapacity vodních toků, zpevnění dna a opevnění břehů, výstavbu opěrných zdí a vybudování retenčních nádrží,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora..

Dalších 207 projektů se bude týkat oprav a údržby stávajícího majetku na vodních tocích. Mimo to je připraveno 62 projektů na vybudování, ochranu a revitalizaci studánek a rekreačních míst podél malých vodních toků.

Nejvíce akcí chystají LČR zejména v oblastech Jesenicka a Novojičínska, které loni snad nejvíce postihly velké povodně.

Odbornou péčí o drobné vodní toky, bystřiny a nádrže se v rámci LČR zabývá šest správ vodních toků, rozdělených podle povodí Ohře, Vltavy, Labe, Dyje, Moravy a Odry. Součástí činnosti jednotlivých správ je mimo jiné také výsadba břehových porostů, melioračních a zpevňovacích dřevin, které zabraňují postupné degradaci lesních půd, zlepšují vodní režim a současně zvyšují odolnost lesních porostů vůči povětrnostním vlivům.

Všechny zmíněné investice jsou nekomerčního typu. Pro Lesy ČR znamenají ochranu a zhodnocování majetku a ochranu krajiny a bezpečnosti lidí.

V Hradci Králové, 8. dubna 2010

tiskový mluvčí LČR

Zbyněk Boublík 
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz