Postup při likvidaci následků po vichřici z 25. 6. 2008

Po měsíci intenzivních jednání mezi Lesy České republiky, s. p., a smluvními partnery je znám postup při likvidaci následků po vichřici z 25. 6. 2008. Na většině území, kde byly škody malého rozsahu, budou následky vichřice zpracovány v rámci uzavřených střednědobých tendrů na lesnické práce na období 2008–2010. Pouze na 4 smluvních územních jednotkách odstoupili v souladu se smluvními podmínkami smluvní partneři od smlouvy pro navýšení objemu těžeb nad stanovený limit. Zpracování kalamitního dříví bude na těchto jednotkách zadáno v jednacím řízení bez uveřejnění.

„Likvidace následků po červnové vichřici proběhne na většině smluvních územních jednotek v rámci uzavřených střednědobých tendrů. Pouze na čtyřech smluvních územních jednotkách budeme muset v souvislosti s touto vichřicí přistoupit k jednacím řízením bez uveřejnění“, uvedl Ing. Jiří Novák, generální ředitel Lesů České republiky, s. p. Jedná se o smluvní územní jednotky 15501 Ledeč, 15703 Ronov, 18701 Kácovsko a 12507 Jedlí.

Výběr oslovených firem v JŘBU proběhne podle předem deklarovaného a s profesními svazy projednaného klíče. Budou osloveni:

1. stávající smluvní partner, který působí na dané SÚJ na základě otevřeného zadávacího řízení 2008–2010

2. bývalý smluvní partner, který na dané SÚJ působil v roce 2007

3. bývalý smluvní partner, který na jednotce působil v roce 2006 či roce předchozím

4. – 6. vybírá krajský ředitel a generální ředitel z ostatních subjektů

7. uchazeč, který se umístil 2. za uchazečem, se kterým se uzavřela smlouva v rámci otevřeného zadávacího řízení 2008–2010

8. uchazeč, který se umístil 3. za uchazečem, se kterým se uzavřela smlouva v rámci otevřeného zadávacího řízení 2008–2010

Uchazeči uvedení v seznamu na 7. rsp. 8. místě budou osloveni pouze v případě, že kriteria na prvních třech místech vygenerují pouze 2 respektive 1 smluvního partnera k oslovení.

V této souvislosti je na místě také připomenout, že zákon č. 137/2006 o veřejných zakázkách blíže nedefinuje, jak by zadavatelé měli v jednacím řízení bez uveřejnění vybírat okruh dodavatelů, které budou vyzývat k jednání o podmínkách plnění. Volba dodavatelů pro účely jednacího řízení bez uveřejnění spočívá tedy (v intencích shora uvedeného) plně na zadavateli. Ve vztahu k posuzované situaci platí, že zadavatel je oprávněn vyzvat k jednání jakýkoli subjekt, který se zabývá těžební činností a který tuto činnost vykonává na odborné úrovni.

Zákon č. 137/2006 o veřejných zakázkách umožňuje použít jednací řízení bez uveřejnění v případě, že je nutné neodkladně řešit krajně naléhavou situaci. Stejně jako po Emmě i po červnové vichřici jsou některé smluvní územní jednotky poničeny v rozsahu, který není smluvní partner schopen za stávajících podmínek smlouvy zpracovat. S ohledem na povinnost státního podniku Lesy České republiky, s. p., postupovat v intencích zákona o veřejných zakázkách, je jednací řízení bez uveřejnění vhodným krokem, jak zajistit včasné zpracování kalamity a přitom respektovat platné právní předpisy.

Bouře, která 25. června 2008 zasáhla některé regiony, poničila na majetku státního podniku Lesy České republiky, s. p., podle současných odhadů více než 800 000 m³. Nejpostiženější jsou lesní správy Nasavrky (240 000 m³), Kácov (87 000 m³) a Ledeč nad Sázavou (133 000 m³).

Jednací řízení bez uveřejnění proběhla či proběhnou ještě na dalších 5 smluvních územních jednotkách: 19302 Kolence (nepodepsaná smlouva z OZŘ kalamita Emma v rozsahu 3x roční těžba), 19103 Pacovsko (nepodepsána smlouva z OZŘ, vítěz odstoupil, druhá nabídka vyhodnocena jako nevýhodná pro Lesy České republiky, s. p), 22604 Teplá, 10502 Fulnek a 19703 Milevsko (na těchto SÚJ nebyly plněny podmínky smlouvy ze strany smluvního partnera, proto Lesy České republiky, s. p., odstoupily od uzavřené smlouvy. V těchto případech budou následně připravena a vypsána nová otevřená zadávací řízení.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz