Povodeň: Lesy ČR nabízí pomoc obyvatelstvu

Zabezpečovací práce na vodních tocích a majetku ve správě LČR pokračují

Jde zejména o odstraňování zátarasů v korytech toků, zprůtočňování kritických profilů propustků, mostů za účelem obnovení původní kapacity koryt toků. V návaznosti je zajišťováno křížení koryt s inženýrskými sítěmi tak, aby nedošlo k výpadkům dodávek energií a vody.

Současně dochází ke zpřístupnění zasažených území a zprůjezdnění lesní dopravní sítě.

Lesy ČR již započaly se sumarizací a postupným vyčíslováním povodňových škod. V oblastech, které jsou k dnešnímu dni stále nepřístupné, se čeká na opadnutí vody tak, aby mohly být neprodleně zabezpečovací práce zahájeny. 

Prvořadým úkolem jsou zabezpečující práce za účelem ochrany osob a majetku. Lesy ČR si uvědomují vážnost a naléhavost vzniklé situace, a proto se v rámci svých možností snaží všemožně poskytnout potřebnou pomoc postiženým oblastem.

V Hradci Králové 19. května 2010

Poznámky pro editory:

  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.