Povodňové stavy ve Zlínském kraji způsobily Lesům ČR škody za více než 10 milionů korun

V uplynulých dnech zaznamenaly Lesy ČR zvýšené úhrny srážek ve Zlínském kraji. Následkem toho došlo k povodňovým stavům na menších vodních tocích, které Lesy ČR ve Zlínském kraji spravují. Jde o vodní toky Všeminka, Lutoninka, Rusava a její přítoky Ráztoka a Brusinka, které se nacházejí v oblasti západních svahů Hostýnských vrchů – na území katastrů obcí Vizovice, Rusava, Brusné, Jankovice a Všemina. Celkové škody podle prvotních zjištění dosahují částky více než 10 milionů korun.

V důsledku povodňových stavů Lesy ČR podnikly zabezpečovací práce spočívající převážně v odstraňování zátarasů v korytech toků. V některých místech muselo navíc dojít k sanacím břehových nátrží.  Jedná se o více než  15 lokalit. Nejnutnější práce si vyžádají náklady ve výši přibližně  1,5 milionu korun.

Pracovníci Lesů ČR se průběžně pohybují v zasažených oblastech a postupně zjišťují způsobené škody. Na jmenovaných vodních tocích došlo k poničení hlavně podélných úprav toků jako například dlažby, zdi a příčné objekty. Celková výše škod podle prvních odhadů tak jen na vodních tocích dosahuje výše cca 8 milionů korun.

Ve Zlínském kraji Lesy ČR registrují i další škody na lesní dopravní síti ve výši 2,5 milionu korun a to v oblasti spravované Lesní správou Lesů ČR Bystřice pod Hostýnem.

V Hradci Králové, 4. července  2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.