Přírodu Chřibů zdobí díky Lesům ČR soustavy dvou zcela nových a jedné obnovené vodní nádrže

Lesy ČR tak v Chřibech podporují rozvoj chráněných vodních živočichů a rostlin

Příroda pahorkatiny Chřiby ve Zlínském kraji je zásluhou státního podniku Lesy České republiky bohatší o dvě zcela nové a jednu obnovenou soustavu vodních nádrží, které vytvářejí domov a vhodné životní podmínky pro zdárný vývoj mnoha vodních živočichů a rostlin. Náklady na realizaci zdárně dokončených projektů přesáhly částku 2,2 milionu korun, kromě Lesů ČR se na financování nemalou měrou podílela také Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. „Nové vodní nádrže přispívají ke snížení vzniku a dopadů povodňových situací a sucha, současně se díky nim zvyšuje přirozená schopnost přírody zadržovat vodu v krajině, nádrže příznivě působí i z hlediska ochrany přírody a krajiny, neboť dochází ke zlepšení mikroklimatu v lesních porostech. Představují však i významný estetický a krajinotvorný prvek. Námi realizovaný projekt je v souladu s dlouhodobými opatřeními uvedenými v koncepci a strategii ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje,“ vysvětluje ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Zlín Martin Pavlíček.

Novou vodní nádrží se chlubí lokalita Nad Pilou

Téměř půl milionu korun Lesy ČR investovaly do vybudování první nové malé vodní nádrže nalézající se uprostřed chřibských lesů, na pravobřežním přítoku Dlouhé řeky, v klidném lesním prostředí lokality Nad Pilou v katastrálním území Buchlovice v okrese Uherské Hradiště. „K místu nádrže vede žlutá turistická trasa od Smraďavky nebo červeně značená trasa od hradu Buchlov,“ vysvětluje Martin Pavlíček.

Nová vodní nádrž „Močáry“ je i u obce Salaš nedaleko Velehradu

Zcela novou retenční vodní nádrž významnou pro udržení dobré kvality životního prostředí Lesy ČR vybudovaly také v lokalitě Močáry, na pravostranném přítoku potoka Salaška u obce Salaš na Uherskohradišťsku. Tato nová vodní nádrž se skládá ze dvou na sebe navazujících částí, a to vlastní nádrže a mokřadní plochy. Během stavby za více než 700 tisíc korun Lesy ČR novou nádrž mimo jiné vybavily vypouštěcím zařízením a napouštěcím objektem.


soustava retenčních nádrží Sázenky

retenční nádrž Močáry

Obnova soustavy retenčních nádrží „Sázenky“ na revíru Kvasice

Poslední soustava retenčních vodních nádrží obnovených Lesy ČR za více než 1 milion korun se nachází v lokalitě Sázenka mezi vesnicemi Kvasice, Nová Dědina a Sulimov, v okrese Kroměříž. V tomto místě soustavu tvoří jedna hlavní a dvě malé vodní plochy na horním toku Panenského potoka. „Zde jsme nejprve ze dna odtěžili nánosy bahna a teprve pak zrekonstruovali zemní hráze. Dále se nám podařilo vybudovat nové vypouštěcí objekty, regulační zařízení a bezpečnostní přepady, které u původních hrází chyběly, pravděpodobně tak způsobily protržení hrází během minulých povodní,“ upřesňuje Martin Pavlíček.

Chřiby: krásná příroda, kulturní tradice i rekreační potenciál

Území Chřib má výjimečně velký rekreační potenciál. Většina obcí Chřibů má také bohaté kulturní tradice i stále živou současnou kulturu. Nejvýznamnějším kulturním centrem oblasti jsou Buchlovice. Chřiby jsou pahorkatinným pásmem, které se rozkládá na středovýchodní Moravě a leží mezi městy Kyjovem a Otrokovicemi v Jihomoravském a Zlínském kraji. Průběh Chřibů je orientován od jihozápadu na severovýchod, délka je asi 35 km a největší šířka činí 10 km. Rozloha Chřibů je asi 335 km². Nejvyšší vrchol – Brdo má výšku 587 m n.m.

V Hradci Králové 26. března 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:

  • Projekt nové nádrže s názvem „Retenční Nad Pilou“ byl finančně podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), z Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 6.3 Optimalizace vodního režimu krajiny. Celkové tzv. způsobilé výdaje na realizaci projektu dosáhly 423 304,-Kč, z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) byla vyplacena finanční podpora ve výši 275 147,60 Kč (65 % z celkových způsobilých výdajů)a ze Státního fondu Životního prostředí České republiky (SFŽP) byla vyplacena finanční podpora ve výši 21 165,20,-Kč (5 % z celkových způsobilých výdajů). Zbytek finančních prostředků hradily Lesy ČR.
  • Projekt „Retenční nádrž v lokalitě Močáry“ u obce Salaš nedaleko Velehradu“ byl finančně podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), z Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 6.3 Optimalizace vodního režimu krajiny. Celkové tzv. způsobilé výdaje na realizaci projektu dosáhly 678 159,-Kč, z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) byla finanční podpora ve výši 440 803,- Kč (65 % z celkových způsobilých výdajů) a ze Státního fondu Životního prostředí České republiky (SFŽP) ve výši 33 908,- Kč (5 % z celkových způsobilých výdajů). Zbytek finančních prostředků hradily Lesy ČR.
  • Projekt „Rekonstrukce soustavy retenčních nádrží Sázenky na revíru Kvasice“ byl finančně podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), z Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 6.3 Optimalizace vodního režimu krajiny. Celkové tzv. způsobilé výdaje na realizaci projektu včetně projektové dokumentace dosáhly částky 1.008.068,-Kč, z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) byla vyplacena finanční podpora ve výši 655.244,20 Kč (65 % z celkových způsobilých výdajů) a ze Státního fondu Životního prostředí České republiky (SFŽP) byla vyplacena finanční podpora ve výši 50.403,40Kč (5 % z celkových způsobilých výdajů). Zbytek finančních prostředků hradily Lesy ČR.
Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření