Projekt Lesů ČR: volná rybí cesta v Opavici

Dne 11. února 2010 státní podnik Lesy České republiky dokončil realizaci projektu nazvaného „Zprůchodnění Opavice km 27,628 – 28,009“. Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6 „Zlepšování stavu přírody a krajiny“, oblasti podpory 6.2 „Podpora biodiverzity“.

opavice_290x192.jpgSlezská říčka Opavice a její pravostranný přítok Ptáčník jsou významnými krajinnými prvky. Opavice je navíc součástí lokálního biokoridoru, tedy území, jehož hlavním posláním je zajistit prostupnost krajiny pro živé organismy.

Před zahájením projektu byl v toku Opavice 2 metry vysoký kamenný stupeň v havarijním stavu a kaskáda dřevěných prahů. Tyto příčné objekty znemožňovaly migraci vodních živočichů, hlavně zdejších ryb, z nichž vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) a střevle potoční (Phoxinus phoxinus) patří k chráněným druhům. V rámci projektu, s jehož realizací se začalo 21. října 2008, byly tyto překážky z toku odstraněny a nahrazeny rybími přechody v podobě komůrkových balvanitých skluzů, a to jak na Opavici, tak na Ptáčníku. Pro podporu prostupnosti byla učiněna i další opatření, např. tzv. kamenné výhony. Dále bylo koryto Opavice za účelem protipovodňové ochrany zkapacitněno na dvacetiletou vodu, jeho břehy byly opevněny kamennou rovnaninou a druhově původními dřevinami. Břehový porost byl zrekonstruován a doplněn původními druhy dřevin. Projekt navázal na další úseky Opavice, které byly zprůchodněny již dříve.

Financování projektu

Celkové náklady na projekt činily 6 168 680 korun. Evropská unie uhradila 85 % nákladů – částku ve výši 5 243 378 korun. Státní fond životního prostředí přispěl částkou 308 434 Kč (5 %). Lesy České republiky, s. p., se podílely vlastními zdroji v hodnotě 616 868 Kč (10 %) a v rámci dalších nákladů a nezbytných víceprací vynaložily dalších 431 074 korun.

V Hradci Králové, 4. května 2010

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.