Projekt podpořil přirozenou obnovou původní horské vegetace v Jeseníkách

Podnik Lesy ČR dokončil v červnu pilotní projekt v národní přírodní rezervaci Šerák–Keprník v Jeseníkách. Přibližně na dvou hektarech se odtěžila borovice kleč s cílem přirozené obnovy původní horské vegetace. Na třímilionový projekt je v Operačním programu Životní prostředí vyčleněno 2,6 milionů korun.

Na přelomu 19. a 20. století lesníci uměle vysadili v nejvyšších partiích Jeseníků borovici kleč, po vzoru alpských kolegů. Důvod byl prostý. V místě opakovaně docházelo k sesuvům půdy a sněhových lavin. Ohroženy byly lesní porosty, cesty i vesnice na svazích. Proto bylo třeba znovu obnovit přirozenou horní hranici lesa sníženou pastvinami. Výsadba borovice kleče byla vhodným, přírodě blízkým řešením. Kleči se v podmínkách Jeseníků dařilo, rozrůstala se a brzy splnila očekávání lesníků. Po více než sto letech však začaly v odborných kruzích diskuse o tom, zda tato nepůvodní dřevina neohrožuje vzácné horské biotopy. V Jeseníkách dnes borovice kleč roste přibližně na 140 hektarech a pokrývá necelých 13 % území nad horní hranicí lesa. Jednorázové odstranění dřeviny z nejvyšších poloh se však lesníkům jevilo jako rizikové. Podnik Lesy ČR tedy nechal Mendelovu univerzitu v Brně zpracovat vědeckou studii. Odborný tým mimo jiné rozdělil porosty kleče podle míry rizika spojeného s jednorázovým vytěžením kleče do čtyř kategorií. Evropský projekt byl realizován na plochách zařazených do kategorie A – malé riziko. „Kleč byla z vrcholu Šeráku odstraněna na 1,15 hektaru. Na plachtách se dopravila k přístupové cestě a následně odvezla traktorem na vyvážecím vozíku. Z hektarové výměry na Keprníku vynášel vytěženou kleč vrtulník,“ uvedla Hana Komárková z podniku Lesy ČR. Transportovalo se celkem 1 500 metrů krychlových dřevní hmoty, tedy přibližně 290 tun.

Zda se v místě obnoví původní vegetace arkto-alpinských trávníků, ukáže až čas. „Za dalších pět let upravené plochy opět prozkoumáme a získaná data využijeme k jednání o možné realizaci dalších projektů,“ uvedl Václav Lidický, výrobně technický ředitel podniku Lesy ČR. Součástí projektu je také monitoring šedesáti trvalých výzkumných ploch dotčených zásahem v porovnání se stavem nezalesněných ploch a ploch souvisle zarostlých borovicí klečí.

V Šumperku 4. srpna

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Projekt „Redukce borovice kleče v NPR Šerák – Keprník“ byl realizován díky dotaci z Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.2. Podpora biodiverzity. Projekt zatím nebyl finančně ukončen, schválená částka činí 2 687 013,- Kč (ERDF 2 537 734,- Kč, SFŽP 149 278,- Kč).
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.