První odhady povodňových škod na tocích Lesů ČR jdou do stovek miliónů korun

Pracovníci státního podniku Lesy ČR, který spravuje velkou část vodních toků a bystřin postižených současnými záplavami, od minulého čtvrtka nepřetržitě pomáhají starostům a obyvatelům v krizových oblastech. Zároveň s pracemi na likvidaci škod postupně vyčíslují jejich přibližnou výši. Současný odhad škod se pohybuje ve stovkách miliónů korun. Největší škody jsou na Novojičínsku a Jesenicku, v povodí Odry.

Správci vodních toků Lesů ČR na postižených i ohrožených místech již od čtvrtečního dopoledne organizují zabezpečovací práce – obnovují průtočnost koryt, odstraňují nebezpečné (podemleté) stromy, uvolňují cesty, zabezpečují nejvíce ohrožené nemovitosti a komunikace.

Nasadili jsme i těžkou techniku, která není běžně dostupná – například sedm kráčejících bagrů, tzv. „pavouků“. Ty se dostanou i přes těžko přístupná místa a mohou pracovat přímo v poškozených tocích. Spolupracujeme s armádou, se starosty a povodňovými štáby, snažíme se co nejvíce pomoci místním lidem. Stalo se nám také, že nás po příchodu chvíli považovali za „povodňové turisty“, ale to se brzy vysvětlilo a v zápětí nás povzbudili poděkováním,“ popisuje situaci Vladimír Němčanský, vedoucí Správy toků – povodí Odry z Lesů ČR.

Na Novojičínsku jsou největší škody v povodí Jičínky a Zrzávky. Kromě vážného poškození budov a infrastruktury povodeň například zničila i historický jez na Zrzávce v Bludovicích. Na Jesenicku zanechala velká voda nejvážnější následky na obytných budovách a infrastruktuře v povodí Skorošického potoka. Zde mimo jiné poničila i rozestavěnou investici do protipovodňových opatření. Dále záplavy například ohrozily zdroj pitné vody pro část Javorníku, zlikvidovaly 8 mostů na Račím potoce, v obci Žulová na Stříbrném potoce voda podemlela autobusové nádraží. Koryta bystřin jsou poškozená a plná stromů, pařezů a stavebního materiálu, který je nutné urychleně odstranit pro případ dalších dešťů.

Zároveň však na mnoha místech přispěla ke zmírnění rozsahu škod preventivní protipovodňová opatření, která Lesy ČR realizovaly v minulých letech.

1. 7. 2009 

Ing. Michal Kačena, MBA

Tiskový mluvčí LČR

tel.: +420 724 699 446,
E-mail: kacena@lesycr.cz
www.lesycr.cz  

Poznámky pro editory:

Státní podnik Lesy ČR spravuje v rámci České republiky přes polovinu rozlohy lesů, přibližně čtvrtinu délky vodních toků a bystřin (převážně v pramenných oblastech hor a podhůří) a malé vodní nádrže s celkovou zatopenou plochou přes 300 hektarů. Stará se o ně i mimo lesní pozemky, tj. včetně zemědělské krajiny a obcí.

Organizačně správu zajišťuje sedm Správ toků působících v oblastech povodí Labe, Vltavy, Berounky, Ohře, Odry, Moravy a Dyje. Povodí Odry má na starost přes 3 300 km drobných vodních toků. Povodí Moravy spravuje téměř 5 000 km drobných vodních toků, vesměs bystřinného charakteru. Bylo silně postiženo povodněmi již v roce 1997 a na jaře 2006.

Podnik v rámci programu „Prevence před povodněmi“ od roku 2003 dosud dokončil desítky protipovodňových projektů: výstavbu a rekonstrukci hrazení bystřin (ta jsou součástí lesního hospodaření v českých zemích již od konce 19. století), výstavbu retenčních objektů, zvyšování průtočné kapacity toků v obcích apod. Jen na letošní rok mají Lesy ČR v plánu investice do těchto opatření ve výši 80 miliónů korun z vlastních zdrojů a další ze státních dotací.