Reakce LČR na zavádějící a lživé informace AČMD

Z tiskové zprávy Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů je čitelná pokračující snaha této asociace a jejího prezidenta Zdeňka Valného očerňovat a poškozovat státní podnik Lesy ČR šířením nepravdivých a lživých tvrzení, tentokrát o velkém dluhu společností holdingu Less k podniku Lesy ČR, a to v souvislosti s účastí společnosti Less&Forrest ve veřejné zakázce na lesnické činnosti od roku 2012 a podáním nejlepších cenových nabídek na nadpoloviční část této veřejné zakázky.

Tvrzení AČMD a pana Valného o existenci velkého dluhu Less&Forrest k podniku Lesy ČR není pravda. Lesy ČR prohlašují, že společnost Less&Forrest nemá k LČR žádné dluhy, nemá ani uzavřen splátkový kalendář ani prodlouženou lhůtu splatnosti faktur ani žádnou půjčku od LČR; není nijakým způsobem upřednostňována nebo zvýhodňována.

Na upřesnění uvádíme, že ani žádný z ostatních účastníků veřejné zakázky na lesnické činnosti od roku 2012, umístěných na prvních třech pořadích, nemá k LČR žádné dluhy a nebyl a není nijakým způsobem zvýhodňován či upřednostňován.

Přestože jsou tyto skutečnosti objektivními účetními fakty, šíří pan Valný vymyšlené a nepravdivé zprávy o existenci velkého dluhu jednoho z účastníků tendrů mezi novináře a členy Parlamentu, kteří se záležitostí dále zabývají.

Lesy ČR uplatní postupy právní obrany proti šíření nepravdivých, vymyšlených a zavádějících zpráv panem Valným.

V Hradci Králové, 26. října 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR,s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz   

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva, což je cca 50% celkové těžby dřeva na území ČR
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.