Reakce Lesů ČR na prohlášení společnosti LESS & FOREST

Státní podnik Lesy ČR reaguje následujícím způsobem na matoucí a zavádějící prohlášení společnosti LESS & FOREST ze dne 21. 2. 2013 ve věci údajného nároku společnosti LESS & FOREST vůči Lesům ČR ve výši cca. 6,36 mld. Kč.

Za zcela neobvyklý lze považovat postup společnosti LESS & FOREST, která na jedné straně veškerou vinu za neúspěch svého podnikatelského záměru nepochopitelně svaluje na Lesy ČR a současně svým věřitelům nabízí falešnou naději na úhradu jejich pohledávek z výnosu zahájených soudních sporů s Lesy ČR.

Pomineme-li procesní stránku věci, lze předmět žalob společnosti LESS & FOREST zjednodušeně shrnout jako požadavek smluvního partnera Lesů ČR na vrácení veškerých jím provedených plateb za odebrané dříví v období let 2011 a 2012.

Tvrzení společnosti LESS & FOREST lze shrnout tak, že jsou–li předmětné smlouvy neplatné, není nutné státnímu podniku za již odebrané dříví nic hradit, dříví si ponechat a celou věc tím považovat za uzavřenou.

Částka požadovaná žalobami spočívající v ceně odebraného dříví by při této konstrukci mohla být podle společnosti LESS & FOREST využita na úhrady veškerých jejich závazků. O způsobu vypořádání za prokazatelně odebrané dříví ze strany společnosti LESS & FOREST státnímu podniku Lesy ČR ovšem společnost LESS & FOREST mlčí.

Na celé kauze je ovšem nejabsurdnější skutečnost, že místo skutečné platby za poskytnuté zboží či služby je věřitelům společnosti LESS & FOREST poskytována naivní útěcha, založená na hypotetickém výsledku naprosto nesmyslných a účelových žalob, požadujících po státním podniku dar, mj. v podobě odebraného, ale nikdy neuhrazeného dříví.

Ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, který je nyní pověřený řízením podniku k danému tématu podotýká: „I přes absurdnost celé záležitosti Lesy ČR soudní řízení o uvedených žalobách v žádném případě nepodcení a učiní veškeré právní kroky potřebné pro řádnou ochranu svých oprávněných zájmů. V tomto postoji včera Lesům ČR navíc jednoznačnou podporu vyjádřila i dozorčí rada podniku.

V Hradci Králové 22. února 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření