Realizace nejnutnějších lesnických činností

Lesy ČR zadaly v současnosti nejnutnější lesní činnosti, tj. zalesňování a kladení lapáků

Lesy České republiky s ohledem na situaci ve smluvních vztazích a stav, který vznikl v důsledku zastavení lesnických prací, zadaly v současnosti nejnutnější lesní činnosti, tj. zalesňování a kladení lapáků. Zvolený postup by měl vytvořit potřebnou stabilitu a zajistit přechod do běžného způsobu provádění komplexních lesnických činností.

V rámci zalesňování (a s tím souvisejícím úklidem klestu a kladení lapáků) je nutné dodržení povinností dle lesního zákona, zejména § 31 odst. 6, a dále i agrotechnických lhůt. Lesy ČR proto musí zalesňování provést během měsíce března až května 2007.

Zalesňování budou provádět podnikatelské subjekty na základě smlouvy o dílo, nejen v oblastech postižených větrnou kalamitou, ale ve všech dalších oblastech. Při oslovení smluvního partnera využijí Lesy ČR postup podle zákona č. 137/2006 Sb., tj. formu jednacího řízení bez uveřejnění s maximálním zkrácením lhůt. Stanovená lhůta bude přiměřená, což u pěstebních činností bude možné dodržet. „Jiným způsobem nelze zahájení prací začátkem března stihnout. Pro Lesy ČR je důležité, aby dodržovaly zákon o veřejných zakázkách, ale pak hlavně i lesní zákon. Ten je podle mého názoru pro Lesy ČR daleko důležitější,“ říká Ing. Jiří Holický, pověřený výkonem funkce generálního ředitele Lesů ČR.

Smlouvy byly uzavřeny na dobu určitou převážně do 31. 5. 2007. Osloven byl partner, který pracoval na územní jednotce do 31. 12. 2006. Partner musel při podpisu smlouvy o dílo splnit kvalifikační podmínky a mít dostatečnou kapacitu sazenic (svou, nebo nasmlouvanou). Pokud partner odmítl, byl osloven jiný, ale i ten musel splnit dané podmínky. Vyloučeny byly velmi nízké ceny, a pak takové podmínky, které byly neakceptovatelné pro partnery Lesů ČR. „Do konce března zahájíme kladení lapáků, a hlavně pak zalesňovací práce. Zvolená varianta jednacího řízení bez uveřejnění byla v současné situaci jedinou možnou, jak se vypořádat s úkoly, které byly třeba ihned řešit. Pokud bychom nekonali okamžitě, Lesy ČR by se vystavily sankcím dle lesního zákona,“ dodává Ing. Holický.

Další činnosti a zadávání prací bude upřesněno v následujících termínech tak, aby byly zabezpečeny všechny činnosti v souladu s platnou legislativou.

V Hradci Králové 8.března 2007

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí
mobil: 724 525 132