Rekreačně naučný areál Lesů ČR na Křivoklátě má novou geologickou expozici

Veřejnost se může seznámit s geologickou historií Křivoklátska

Popularita a oblíbenost Rekreačně naučného areálu Křivoklát na Rakovnicku ve Středočeském kraji mezi malými i velkými návštěvníky přivedla Lesy České republiky, s. p., k nápadu areál doplnit o novou zajímavost. Právě v těchto dnech LČR představují poslední etapu rozšíření areálu: zcela novou geologickou expozici, jejíž vybudování stálo téměř 400 tisíc korun. Expozice lidem srozumitelně, graficky a zábavnou formou přibližuje 630 milionů let trvající geologickou historii a hlavní geologické zajímavosti Křivoklátska. Skládá se z několika informačních prvků, 16 kamenných bloků a vhodného herního prvku. Realizace záměru probíhala v rámci „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“, zaměřeného na podporu a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů.

Rekreačně naučný areál (RNA) Lesů ČR Křivoklát známý též pod názvem Lesní hřiště slouží dětem i dospělým již od roku 2009. Byl budován postupně po etapách. Hojně navštěvovaným místem se stává hlavně v turistické sezoně. Od svého otevření je rozdělen na tři hlavní centra: sportovní centrum a hřiště, herní centrum a centrum Jasan. Centra jsou navzájem propojena pěšinami. Orientaci usnadňují rozcestníky a značky. Lesy ČR navíc vybudovaly řadu dřevěných staveb pro odpočinek v podobě laviček a altánů. Svého prvního rozšíření se areál dočkal v roce 2012, od kdy mohou návštěvníci využívat dendrologickou stezku a přírodní expozici věnovanou houbám a lišejníkům. Náklady na vybudování a rozšíření areálu do současné podoby dosáhly částky bezmála 5 milionů korun. Kromě Lesů ČR se v začátcích na financování významnou měrou podílela také Evropská unie prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR.

Kameny i horniny dokážou zaujmout

Geologická expozice je na Křivoklátsku dosud ojedinělá, vhodně doplňuje stávající botanické a lesnické prvky RNA. Je koncipována jako cesta v čase odrážející celou geologickou minulost Křivoklátska. První tři informační tabule lidem popisují základní informace o vzniku hornin a hlavních geologických procesech uvnitř planety Země, o geologické stavbě a vývoji Českého masivu a Křivoklátska. Další dvě prezentují fakta o praktickém využití hornin na Křivoklátsku včetně historie těžby, přehledu hlavních těžených surovin a materiálu na stavbu hradů a zřícenin. Nechybějí ani detaily o typologii lesů v závislosti na geologickém podloží, opět ve vztahu ke konkrétním lokalitám na Křivoklátsku. Informační tabule podél stávající pěšiny ve směru od Herního centra k altánu vhodně doplňuje celkem 16 bloků hornin s příslušnými popisy. Na každém z nich je vybroušena a naleštěna malá plocha umožňující pohled do samotného „nitra“ horniny. Získané poznatky si v závěru trasy může návštěvník vyzkoušet ve hře „Poznej kámen“. Na nakloněné desce je připevněno 8 vzorků běžných, lehce rozpoznatelných hornin. Správný název je ukryt pod výklopnou tabulkou.

Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Křivoklát, děkují touto cestou majitelům lomů, starostům obcí i soukromým vlastníkům, kteří ochotně umožnili přístup na své pozemky a věnovali bloky hornin. Celý projekt vznikl ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK. Poděkování patří jmenovitě panu Doc. RNDr. Jiřímu Žákovi, Ph.D. za jeho odborné poradenství a neocenitelnou pomoc při vzniku expozice. Dík patří rovněž zaměstnancům LČR, Ing. Zdeňkovi Ingrovi a Ing. Pavlovi Rusovi, kteří jsou autory textů a fotografií na informační tabuli týkající se typologie lesů.

Informační a vzdělávací středisko Lesů ČR Křivoklát nabízí své služby široké veřejnosti

Projekt RNA je úzce provázán s činností Informačního a vzdělávacího střediska Lesů ČR Křivoklát (IVS), které se nachází v bezprostřední blízkosti areálu. Středisko nabízí možnost výukových programů, vycházek s lesníkem nebo zajištění vzdělávacích i oddychových aktivit pro všechny typy škol. Do své programové nabídky má také začleněnou lesní pedagogiku přibližující dětem les skrze smyslové vnímání a získávání nových poznatků a informací přímo v lese. Odtud si pak odnesou zážitky vstřebané uprostřed krásné křivoklátské přírody.

V prostorách střediska je možné shlédnout nevšední a zajímavou expozici „Les kolem nás“, která dokáže zaujmout a oslovit návštěvníky všech věkových kategorií. Je vytvořena tak, aby se návštěvníci cítili opravdu jako v lese. Podlaha se stopami zvěře pokrytá hrabankou, exponáty savců a ptáků, interaktivní prvky umožňující aktivní zapojení do celé prohlídky. To vše podtrhuje zvuková kulisa bublajícího potůčku a ptačího zpěvu. Nechybí ani přehledové mapy Křivoklátska, panely věnované historii loveckých hrádků, geologii, mechům a lišejníkům. Svůj koutek má i říše hmyzu, velmi oblíbený je noční kout v lese doplněný zvukovými ukázkami. Středisko poskytuje také turistický informační servis a od května do října je otevřené celotýdenně.

Na Křivoklát pro bohaté a smysluplné využití volného času

Křivoklátský přírodní areál představuje konkrétní ukázku podpory veřejně prospěšných funkcí lesů ze strany státního podniku Lesy České republiky. Lokalita se nachází na území spravovaném Lesy ČR, Lesní správou Křivoklát. Areál je součástí CHKO Křivoklátsko, biosferické rezervace UNESCO a Ptačí oblasti soustavy NATURA 2000. Navazuje na naučnou stezku Brdatku, je součástí dvou místních vycházkových okruhů a leží přímo na trase hippostezky.

Atraktivní poloha místa, snadná dostupnost z velkých aglomerací jako je Kladno a Praha, možnost bohatého a smysluplného využití volného času přispívají ke společenskému a především turistickému rozvoji samotné obce Křivoklát.

V Hradci Králové, 20. října 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:

Informační a vzdělávací středisko Lesů ČR Křivoklát – kontakty:

Hradní 3
270 23 Křivoklát
tel.: 724 525 036, 313 558 242
e-mail:
friebertova.ls180@lesycr.cz

Provozní doba:
celoroční provoz: PONDĚLÍ – PÁTEK: 8.00 – 16.00
květen – září: SOBOTA – NEDĚLE: 10.00 – 16.00
říjen – duben: SOBOTA – NEDĚLE: po předchozí telefonické domluvě

V rámci své činnosti IVS nabízí také kvalitní a cenově dostupné ubytování přímo v budově informačního střediska. Využít ho mohou jak školní skupiny tak široká veřejnost.

 • Kromě Lesů ČR se na financování vzniku Rekreačně naučného areálu Křivoklát významnou měrou podílela také Evropská unie prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v rámci podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích Programu rozvoje venkova ČR.
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

 • Rekreačně naučný areál Křivoklát – I. etapa – náklady:
  ▪ bez DPH: 3 248 983,- Kč
  ▪ získaný příspěvek: 2 326 800,- Kč, z toho EU (EZFRV) 1 861 440 Kč, národní zdroje: 465 360,- Kč
  ▪ vlastní zdroje LČR: 922 183,- Kč
 • Rekreačně naučný areál Křivoklát – 2. etapa rozvoje – náklady:
  ▪ bez DPH: 898 209,- Kč
  ▪ získaný příspěvek: : 599 058,- Kč, z toho EU (EZFRV) 479 246,- Kč, národní zdroje: 119 812,- Kč
  ▪ vlastní zdroje LČR: 299 151,- Kč
Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
 • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření