Rok 2010 byl pro Lesy ČR hospodářsky nejúspěšnějším rokem – HV za období leden až listopad: 2, 823 miliardy korun

Lesy ČR v roce 2010 vykázaly mimořádně úspěšné hospodaření. Rok 2010 se stal ekonomicky nejúspěšnějším rokem v celé historii podniku: v období leden až listopad podnik vykázal historicky nejvyšší hospodářský výsledek, a to ve výši 2, 823 miliardy korun.

Naším cílem je dosahovat co nejlepších hospodářských výsledků. Proti minulým letům je pozitivem, že došlo k oživení cen dříví. Trvale se věnujeme ochraně lesa před kůrovcem, účinná prevence se projevila v podstatně sníženém objemu kůrovcem napadeného dříví a velkou pozornost jsme věnovali i výsadbě nových stromků a pěstební činnosti. Stejně jako ostatní firmy jsme museli i my pečlivě zvažovat efekt veškerých nákladů, přičemž na prvním místě byla péče o les. Na dosaženém vynikajícím hospodářském výsledku mají velký podíl i zaměstnanci podniku, kteří v roce 2010 odvedli velmi dobrou práci,“ podotýká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Mimořádně dobrého hospodářského výsledku Lesy ČR dosahují i přesto, že se musí průběžně vypořádávat s vysokými mimořádnými náklady na likvidaci povodňových škod a dalších škod způsobených vichřicemi.

Celkový roční objem těžeb přitom v roce 2010 rozhodně nebyl překročen. Lesy ČR loni nově zalesnily části lesů o celkové ploše 10 500 hektarů a vysadily více než 61 milionů sazenic, které přispějí ke zvýšení druhové rozmanitosti našich lesů. Lesy ČR letos zabezpečily i výchovu více než 42 tisíc hektarů lesních porostů do 40 let věku.

Lesy ČR jsou podnikatelský subjekt, hospodařící se ziskem, bez závislosti na financování ze státního rozpočtu, plní veřejné osvětové zájmy, realizuje obecně prospěšné aktivity, organizuje akce pro veřejnost, buduje naučné stezky, provozuje výchovně vzdělávací zařízení a nese veškeré náklady na zajištění těchto aktivit.

Vývoj HV před zdaněním:
Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 01-11
502,3 milionů Kč 706,8 milionů Kč 783,9 milionů Kč 2,823 miliardy Kč

V Hradci Králové, 3. ledna 2011

Zbyněk Boublík 
tiskový mluvčí LČR, s. p.
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz   

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o více než čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR)
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.