Sezóna sběru plodů listnatých dřevin je v plném proudu

Skupiny sběračů šišek a plodů lesních dřevin se v lesních porostech spravovaných Lesy ČR v období měsíce října a listopadu vydávají do korun stojících třicetimetrových stromů javorů klenů, jasanů, lip, habrů a olší s cílem otrhat plody, které se nacházejí až v horní části korun. Náročný výstup do korun stromů za pomoci horolezecké techniky má jediný cíl: zajistit dostatek kvalitních semen, z kterých se vypěstují sazenice těchto listnatých dřevin. Listnaté dřeviny a jedle na většině lesních stanovišť plní funkci tzv. melioračních a zpevňujících dřevin (MZD), které pomáhají zlepšovat prostředí a zvyšovat stabilitu lesních porostů. Tam, kde tyto dřeviny v původních porostech chybí, je nutné je uměle vysadit. Lesy ČR proto každoročně zajišťují dostatek semen více než 45 druhů lesních dřevin, z čehož je přibližně 25 druhů listnatých.

Ročně sázíme tyto meliorační a zpevňující dřeviny na více než 40 % plochy určené k umělé obnově, čímž výrazně překračujeme povinnost, kterou nám ukládá lesní zákon,“ uvádí výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov. „Vzhledem k tomu, jak dlouhodobá záležitost je pěstování lesa, pracujeme s vědomím, že vhodnou volbou dřevinné skladby dáváme základ stabilním lesům schopným odolávat neustále se měnícím přírodním podmínkám tak, aby se tyto lesy dožily v dobré zdravotní kondici více než 100 let,“ dodává.

Lesy ČR ročně vysadí více než 60 milionů sazenic lesních dřevin. Z toho polovina jsou právě sazenice melioračních a zpevňujících dřevin. Letos LČR například vysadily více než 3 milióny sazenic javorů, lip, jasanů, habrů a olší. Podnik sází velké procento melioračních a zpevňujících dřevin i přesto, že náklady na obnovu 1 hektaru lesa listnatých dřevin jsou proti smrku dvojnásobné. Jedna sazenice včetně zalesňovacích prací stojí cca 14 korun.

Z důvodu velmi slabé úrody hlavních listnáčů (buků, dubů a javorů) bude sběr semen těchto dřevin letos náročnější. LČR předpokládají, že se i přes velmi slabou úrodu během příštích týdnů podaří nasbírat více jak 150 kg plodů javoru klenu, 850 kg jasanu ztepilého, 260 kg lípy srdčité a 140 kg olše lepkavé. Např. sběr javoru klenu právě v těchto dnech končí v porostech v Hostýnských a Vsetínských vrších, kde profesionální trhači vystoupili do korun těchto stromů. Ze 150 kg semen javorů klenů může vyrůst až  350 000 sazenic. Vypěstované sazenice budou použity k umělé obnově lesa v nejen u LČR, ale i u jiných vlastníků lesa.

V Hradci Králové, 18.října 2010  

Zbyněk Boublík 
tiskový mluvčí LČR, s. p.
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz   

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Zákon o lesích přímo stanovuje majiteli lesa povinnost dodržet druhovou skladbu porostů ve členění na dřeviny základní, dřeviny meliorační a zpevňující a dřeviny přimíšené a vtroušené, kterou je nutné dodržet při obnově lesa. Mezi meliorační a zpevňující dřeviny patří právě v tomto období sbírané plody javorů, jasanů, lip, habrů a olší, ale také buk, dub, lípa a jedle. Meliorační a zpevňující dřeviny svou existencí plní hned několik funkcí. Svým kořenovým systémem zpevňují půdu, omezují vývraty na hlubokých půdách a snižují tak náchylnost porostů ke kalamitám. Také zlepšují vodní režim lesních půd. Vytvářejí příznivější mikroklima v lesních porostech. V neposlední řadě listnaté stromy svým listím (jeho opadem, postupným rozkladem a tím pronikání živin a organických látek do půdy) zabraňují nebo omezují postupnou degradaci lesních půd.

Vysázené sazenice zejména listnáčů a jedle je třeba do doby, než odrostou, chránit před poškozováním zvěří. Ta ji poškozuje okusem, ohryzem nebo při vytloukání. K ochraně se používají u jednotlivě sázených stromků individuální ochrany (plastové tubusy či drátěné pletivo) a u výsadby do skupin pak celoplošná ochrana pletivem nebo oplůtky a oplocenky. Používají se také různé druhy repelentů proti okusu. Jejich pach zvěř ve většině případů odradí.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.