Slavická obora na Chrudimsku prochází díky společnému úsilí lesníků a ochránců přírody prospěšnými změnami

Rybník Boušovka osídlí původní živočišné druhy a stromové aleje omládnou díky nově vysázeným dubům

Státní podnik Lesy ČR a AOPK ČR – správa CHKO Železné hory ve Slavické oboře na Chrudimsku v Pardubickém kraji nyní společně pracují na dvou velmi zajímavých a prospěšných projektech: revitalizaci rybníka Boušovka a obnově v oboře se vyskytujících alejí dubů. Zásluhou kvalitně připravených podkladů byla Lesům ČR na oba projekty přislíbena podpora Evropské unie, Operačního programu Životní prostředí.

Revitalizace rybníka Boušovka proběhne v srpnu a září

Lesy ČR během srpna a září celkově obnoví rybník Boušovka, který je součástí stejnojmenné přírodní památky a evropsky významné lokality; v rámci CHKO Železné hory patří k přírodně nejhodnotnějším místům. V posledních několika letech zde však vlivem stále rychleji postupujícího zarůstání a zazemňování vodní plochy docházelo k ubývání ohrožených druhů, zejména obojživelníků a hmyzu. V neuspokojivém technickém stavu bylo už několik let i vypouštěcí zařízení a hráz. Projektová dokumentace byla detailně konzultována se správou CHKO Železné hory.

Půjde o radikální zásah do současné podoby tohoto místa, kdy se sice na jedné straně změní dosavadní romantický ráz zarostlého lesního rybníčku, na straně druhé se však díky chystanému projektu vytvoří předpoklady pro jeho opětovné osídlení mnoha vzácnými druhy. Například vážkou jasnoskvrnnou, která je předmětem ochrany evropsky významné lokality Boušovka,“ vysvětluje Vlastimil Peřina, vedoucí správy CHKO Železné hory.

Revitalizace vychází ze schváleného plánu péče o přírodní památku. V průběhu rekonstrukce dojde k renovaci hráze a k odstranění sedimentů ze dna. Některé stromy na hrázi zůstanou zachovány a budou doplněny novou výsadbou. Nové vypouštěcí zařízení bude stejně jako původní dřevěné, část pobřežního pásma rákosin a rašelinišť zůstane bez zásahu. Po odbahnění budou vráceny zpět i oddenky stulíků a leknínů. Odstraněny budou staré deponie sedimentu v zátopě.

Dubové aleje ve Slavické oboře procházejí potřebnou obnovou

Ve Slavické oboře se v současnosti podél cest vysazují nové, mladé duby a probíhá odborné ošetřování starých dubových alejí. Staré dubové stromy jsou místem výskytu vzácného brouka páchníka hnědého. Duby se také podílejí významnou měrou na vytváření osobitého genia loci celé Slavické obory.

K vytvoření ideálních podmínek pro další zdárný vývoj korun starých majestátních dubů ve Slavické oboře je nutné odtěžit některé okolní stromy, neboť dub letní jako světlomilná dřevina je schopen tvořit svůj charakteristický vzhled pouze v podmínkách rozvolněných lesních porostů,“ podotýká Roman Vohradský, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Choceň.

Oba zmíněné projekty jsou vyústěním dobré spolupráce mezi správou CHKO Železné hory a Lesy ČR, s.p. Jejich realizace bude znamenat uchování významných přírodních hodnot daného regionu i pro další generace.

24. července 2013

Mgr. Zbyněk Boublík Mgr. Vlastimil Peřina, AOPK ČR, správa CHKO
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p. Železné hory a krajské středisko Pardubice
Tel.: +420 724 813 301 Tel.: 466 797 581, 607 264 171
E-mail: Boublik@lesycr.cz E-mail: vlastimil.perina@nature.cz

Poznámky:

Fotografická příloha:


Hladina porostlá lekníny. Autor Zuzana Růžičková

Zarostlý okraj vodní plochy. Autor Zuzana Růžičková

Archivní snímek Boušovky z roku 1956.
Autor JindřichVodička

Duby ve Slavické oboře. Autor Martin Hobza

Doplňující informace:

LČR, s.p., byla na výše uváděné akce přislíbena podpora z Operačního programu Životní prostředí.

Názvy projektů:

  • Soubor opatření pro podporu biotopu páchníka hnědého ve Slavické oboře“ z podopatření 6.2
    Podpora biodiverzity 4 432 274,- Kč
  • „Zajištění péče o předměty ochrany EVL a PP Boušovka – opatření k podpoře druhů“ z podopatření 6.2
    Podpora biodiverzity 2 951 990,- Kč