Společná TZ- Lesy ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR uzavřely smlouvu o bezzásahových územích v lesích

Uzavřením smlouvy o spolupráci při vymezování bezzásahových území vstoupily obě organizace do další fáze již několik let trvající úzké spolupráce při ochraně přírody. Výsledkem toho je nyní 8 bezzásahových území v lesích, které spravují Lesy České republiky, s. p. Na těchto lokalitách jsou vytvořeny základní předpoklady pro uchování a obnovu přirozeně se vyvíjejících lesních ekosystémů bez jakýchkoliv úmyslných zásahů člověka. Součástí podpisu dnešní smlouvy o spolupráci je i vyhlášení dalšího – v pořadí devátého – bezzásahového území v Národní přírodní rezervaci Libický luh.

Dnes uzavřená smlouva navazuje na dohodu o spolupráci Lesů ČR se Správou chráněných krajinných oblastí ČR (tehdejším předchůdcem dnešní AOPK ČR) z roku 2002. Po rozšíření působnosti AOPK ČR i na území národních přírodních rezervací a národních přírodních památek mimo CHKO se původní dohoda rozšiřuje na smlouvu o spolupráci i v těchto územích.

Tiskové konference u příležitosti podpisu smluv se zúčastnil ministr životního prostředí, Martin Bursík. Spolupráci mezi Lesy ČR a AOPK ČR vyjádřil svou podporu i ministr zemědělství Petr Gandalovič: „Jsem rád že státní podnik tak úzce spolupracuje s Agenturou ochrany přírody a krajiny. Důkazem dobré spolupráce je pro mne vznik těchto přírodovědně cenných lokalit, které nám umožní sledovat, jak se bude les vyvíjet bez zásahů člověka“ Ministr Bursík k tomu dále doplnil: „Hospodářské lesy vyžadují z logiky věci jiný přístup než lesy v chráněných území. Považuji ale za výborný signál, že Lesy ČR aktivně pracují na vyhledávání takových oblastí, kde bude možné uplatnit bezzásahový režim i mimo nejcennější zóny národních parků.“

„Vážím si naší současné spolupráce s AOPK ČR právě proto, že v minulosti nebyla tak úzká profesionální vazba mezi lesníky a pracovníky ochrany přírody jako je nyní“, uvedl generální ředitel Lesů České republiky, s. p., Ing. Jiří Novák a dodal: „Vymezená bezzásahová území se mohou do budoucna stát novodobými „pralesy“, kde jediným hospodářem bude sama příroda“.

Dohodu komentoval ředitel AOPK ČR, RNDr. František Pojer slovy: „Nově uzavřená dohoda nadále prohlubuje dobrou spolupráci obou organizací. Zaručuje i do budoucna existenci současných a vznik nových bezzásahových území, kde se uchovává velmi cenné přírodní bohatství lesních ekosystémů a jejich biologické rozmanitosti.“

Kontakt pro média:

Bc. Radek Drahný, Lesy ČR, s. p., e-mail: mluvci@lesycr.cz, tel:724 623 858

Mgr. Jitka Kozubková, AOPK ČR, e-mail: jitka.kozubkova@nature.cz, tel:724 223 295

Lesy České republiky, státní podnik, byly založeny v roce 1992 Ministerstvem zemědělství České republiky. Hlavní náplní činnosti podniku je obhospodařování více než 1,3 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu. Dále péče o téměř 20 tisíc km určených vodních toků a bystřin.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, organizační složka státu zřízená Ministerstvem životního prostředí, , prostřednictvím regionálních pracovišť zajišťuje speciální státní správu a zabezpečuje praktickou péči o přírodu a krajinu, zajišťuje monitoring přírodních složek a vede Ústřední seznam ochrany přírody.