Spolupráce Lesů ČR a Úřadu práce ČR na jihu Moravy dále pokračuje

někteří nezaměstnaní mají šanci u Lesů ČR získat trvalý pracovní poměr

Do své další fáze v těchto dnech vstoupila spolupráce státního podniku Lesy České republiky a Úřadu práce České republiky ve vybraných lokalitách Jihomoravského kraje. Poté co byl na konci října úspěšně završen více než pěti- měsíční projekt zaměřený na aktivizaci dlouhodobě nezaměstnaných, nahradí ho již začátkem prosince projekt další nazvaný „Nová šance“. Spolupráce LČR a ÚP je v daném případě sjednána na období 1. 12. 2014 – 31. 8. 2015.

V praxi to znamená, že u Lesů ČR, respektive jejich regionální organizační jednotky Lesní závod Židlochovice, bude v rámci programu „Nová šance“ pracovat dalších 8 vybraných dlouhodobě nezaměstnaných. Jde o pracovníky, se kterými Lesy ČR spolupracovaly již v předchozí etapě zaměřené na aktivizaci dlouhodobě nezaměstnaných a mají s nimi dobré zkušenosti. Nejmladšímu z nich je 32 a nejstaršímu 57 let. Tito lidé budou v průběhu zimního období vykonávat hlavně práce na opravách a výstavbě oplocení u nových pěstebních ploch, čištění a údržbě silnic nebo cyklostezek či likvidacích černých skládek. Předběžně se předpokládá, že na konci smluvního období bude nejšikovnějším lidem nabídnut u Lesů ČR trvalý pracovní poměr.

V průběhu příštího roku pak Lesy ČR a Úřad práce ČR předpokládají vstup do dalšího programu, a to získávání praxe a zaměstnání pro mladé lidi do 30 let. Mohlo by dojít k vytvoření až 5 pracovních míst v dělnických a technicko – hospodářských profesích. Absolventi škol by tak mohli nejen získat první pracovní zkušenosti a návyky, ale především si v praxi ověřit v průběhu studií získané vědomosti. Nejlepší z nich opět dostanou možnost získat u Lesů ČR trvalé pracovní místo.

Náklady spojené s vytvořením uváděných pracovních míst jsou a budou i nadále hrazeny společně ze zdrojů Úřadu práce ČR a Lesů ČR.

Zastáváme názor, že Lesy ČR mají ve společnosti plnit také určitou stabilizační roli a podporovat zájmy státu, například snahou o posilování zaměstnanosti. Naše úspěšná spolupráce s Úřadem práce ČR v Jihomoravském kraji je konkrétním příkladem, jak má naše úsilí vypadat. Budeme se snažit tuto spolupráci dále posilovat a to nejen v regionu Jižní Moravy. Například jen od letošního jara až do konce října s námi v regionu spolupracovalo cca 60 lidí evidovaných na kontaktních místech ÚP ČR Břeclav, Hustopeče a Mikulov. Vedoucí polesí a středisek hodnotí dané období po stránce výkonnosti i kvality odvedené práce jako velmi dobré,“ říká generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Vnímáme velmi pozitivně rozhodnutí státního podniku Lesy ČR využívat naše klienty a pokračovat ve vzájemné spolupráci. Řadí se tak mezi další odpovědné zaměstnavatele a dává příklad ostatním společnostem. Věříme, že takto nastavená vzájemná spolupráce povede k ještě většímu uplatnění uchazečů na trhu práce. A to především v případě, kdy jsou dlouhodobě v naší evidenci,“ vyzdvihuje Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR.

Cílem projektu „Nová šance“, který Úřad práce ČR nedávno spustil prostřednictvím své brněnské krajské pobočky, je podpora zaměstnávání lidí, jež jsou v evidenci úřadu déle než 1 rok a žijí ve venkovských regionech Jihomoravského kraje. Do projektu může vstoupit minimálně 300 uchazečů o zaměstnání, kteří jsou určitým způsobem znevýhodnění na trhu práce.

Důvodem, proč nemohou zaměstnání najít, může být vysoký nebo naopak nízký věk, zdravotní stav nebo třeba nedostatečné pracovní zkušenosti. Přitom právě oni mohou být, pokud dostanou šanci, loajálními zaměstnanci, kteří budou nakonec pro zaměstnavatele opravdu přínosem,“ říká Josef Bürger, pověřený řízením Krajské pobočky ÚP ČR v Brně.

Podstatou projektu je příspěvek na vyhrazené společensky účelné pracovní místo, na které firma přijme dlouhodobě nezaměstnaného uchazeče. Pokud splní veškeré podmínky, a zároveň má i provozovnu na území některého z výše uvedených regionů, poskytne jí Úřad práce ČR měsíční příspěvek ve výši 13 400 Kč po dobu až osmi měsíců. Projekt poběží do 31. 8. 2015. Celkové náklady by měly dosáhnout 32 mil. Kč. Na jejich úhradě se spolupodílí Evropský sociální fond.

V Hradci Králové, 13. listopadu 2014

Zbyněk Boublík Kateřina Beránková
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p. tisková mluvčí ÚP ČR
+420 724 813 301, +420 956 999 201 T: +420 724 209 037
E-mail: Boublik@lesycr.cz E-mail: katerina.berankova@uradprace.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření