Stanovisko Lesů ČR k medializovaným vyjádřením JUDr. Ing. Jiřího Kalivody ve věci kontrolního závěru kontrolní akce 10/26

Lesy České republiky, s.p. (dále jen „Lesy ČR“) považují za nutné zaujmout stanovisko k vyjádřením JUDr. Ing. Jiřího Kalivody, vedoucího nadepsané kontroly NKÚ proběhnuvší v Lesích ČR, která v průběhu minulého týdne odvysílaly hlavní večerní zpravodajské relace na celostátních televizních stanicích.

Obsah odvysílaných vyjádření JUDr. Ing. Jiřího Kalivody k jednotlivým částem kontrolního závěru NKÚ, zejména k údajnému nehospodárnému nakládání s majetkem státu a porušování zákona o veřejných zakázkách, jakož i vyjádření JUDr. Ing. Jiřího Kalivody, která nemají oporu v kontrolním závěru NKÚ, považují Lesy ČR za způsobilá hrubě porušit práva osob jednajících jménem Lesů ČR a tím i Lesů ČR samotných. Lesy ČR mají za to, že zásah JUDr. Ing. Jiřího Kalivody do práv uvedených subjektů dosahuje intenzity, která již vyvolává podezření ze spáchání trestných činů pomluvy a zneužití pravomoci veřejného činitele.

Lesy ČR za účelem prověření možnosti, zda se v daných případech mohlo jednat o trestný čin, podaly orgánům činným v trestním řízení podnět k prošetření celé věci v trestním řízení. Vedle toho Lesy ČR podaly podnět Kárné komoře NKÚ k zahájení kárného řízení vůči JUDr. Ing. Jiřímu Kalivodovi, a to k prověření, zda výroky JUDr. Ing. Jiřího Kalivody nepřesáhly rámec jeho pravomoci a povinností dle zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu.

Lesy ČR jsou k uvedeným krokům nuceny soustavným vynášením nepravdivých a difamujících výroků, aby tak zamezily dalšímu bezdůvodnému a nepodloženému očerňování státního podniku, případně jeho představitelů, a zpochybňování mimořádných ekonomických výsledků státního podniku dosažených v uplynulém období.

V Hradci Králové 30. března 2012  

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz