Stanovisko Lesů ČR k problematice zaměstnávání zahraničních pracovníků

Státní podnik Lesy ČR není lhostejný k mediálním zprávám, podle kterých někteří zahraniční pracovníci vykonávající práce v lesích nedostávají údajně za odvedenou práci řádnou a zákonem garantovanou mzdu. Smluvními partnery Lesů ČR jsou kvalifikované lesnické firmy, které poskytují služby v pěstební a těžební činnosti. Část lesnických firem zřejmě využívá na práce v lesích i agenturní zaměstnávání. Státní podnik výběr dělníků a kontrolu dodržování zákonem stanovených povinností v oblasti pracovně právních záležitostí smluvními partnery nemůže ovlivnit. Nemá k tomu žádné právní prostředky ani kontrolní oprávnění.

Lesy ČR konstatují, že každý zaměstnavatel je povinen dodržovat platné právní předpisy ČR, v oblasti zaměstnanosti především zákoník práce. Za odvedenou práci náleží každému zaměstnanci příslušná mzda. Vyplatit mzdu svému zaměstnanci je zaměstnavatel povinen, stejně jako dodržovat ostatní povinnosti výkonu práce bez ohledu na to, zda jde o pracovní poměr nebo agenturní zaměstnávání. Skutečnými viníky jsou ti zaměstnavatelé a zprostředkovatelé, kteří platné pracovně právní předpisy porušují. Lesy ČR takovým zaměstnavatelem rozhodně nejsou, protože veškeré zákonné povinnosti v oblasti zaměstnanosti podnik dodržuje.

Lesy České republiky na práce v lesích cizí státní příslušníky nezaměstnávají. Pěstební a těžební práce v lesích podnik zajišťuje prostřednictvím externích smluvních partnerů, kteří zvítězili v řádných výběrových řízeních. Vítězové veřejných zakázek provádějí tyto práce buď sami, nebo si na ně najímají subdodavatele, mohou využívat i agentury práce. Zajištění plnění smlouvy prostřednictvím subdodávek je v souladu se zákonem a děje se tak nejen v sektoru lesnictví, ale i v jiných oborech.

Dělníci tak sice pracují na území státních lesů, jsou však zaměstnanci jiné firmy, která je za jejich pracovní podmínky plně zodpovědná a je povinna plnit zákonné povinnosti. Při výběru smluvních partnerů Lesy ČR postupují v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Pokud smluvní partner vůči Lesům ČR řádně plní závazky a povinnosti, ke kterým se v příslušné smlouvě zavázal, LČR nemohou takovou spolupráci ukončit. Personální a mzdová politika je interní záležitostí každého zaměstnavatele a LČR tuto politiku nemohou ovlivňovat. Stejně tak LČR nepřísluší jakkoli zasahovat do obchodních či jiných vztahů jednotlivých smluvních partnerů. LČR nemají oprávnění kontrolního orgánu.

Zahraniční dělníci, jejich zástupci nebo kdokoliv, kdo má opodstatněné argumenty o tom, že dochází k porušování zákonů v oblasti zaměstnanosti či bezpečnosti práce by měl učinit řádné oznámení a podat podnět k šetření na příslušné a k tomuto účelu státem zřízené kontrolní orgány, kterými jsou ze zákona Státní úřad inspekce práce či jeho oblastní inspektoráty nebo Úřady práce apod. Tyto kontrolní orgány disponují též právními nástroji k provádění kontrol a ke zjednání nápravných opatření včetně udělování sankcí. Lesy ČR takové kontroly nemohou provádět, v platných právních předpisech není k takové kontrole jakýkoli nástroj.

Státní podnik Lesy ČR si uvědomuje závažnost situace a potřebu jejího řešení do budoucna, a to i přesto, že se jedná o pracovníky, kteří nejsou s Lesy ČR v žádném smluvním vztahu.

V Hradci Králové, 23. března 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.