Stanovisko státního podniku Lesy České republiky k tvrzením zveřejněným na tiskové konference Hradecké lesní a dřevařské společnosti a. s.

Na dnešní tiskové konferenci Hradecké lesní a dřevařské společnosti a.s. (dále také jen „HLDS“) v Praze uvedli její protagonisté celou řadu nepravdivých a zavádějících tvrzení. V tomto stanovisku uvádíme alespoň některé z nich na pravou míru. Novináře, kteří mají zájem o další informace, prosíme o kontaktování našeho tiskového oddělení. Lesy České republiky (dále také jen „Lesy ČR“ nebo LČR“) i nadále trvají na svém stanovisku, že obchodní vztah s HLDS je pro LČR nevýhodný v řádu 310 000 000 Kč ročně a nemá zájem ho obnovovat. Výhodnost obchodního modelu „P“ byla prokázána v řádu 0,5 miliardy Kč ročně. Nehospodárnost obchodního vztahu s HLDS a výhodnost modelu „P“ vylučují možnost pokračování smluvních vztahů s HLDS v současné podobě.
Ad „Generální ředitel Sýkora lže“

Veškerá vyjádření, která jsme poskytli médiím mimo jiné v souvislosti s HLDS, jsou pravdivá, trváme si na nich a jsme schopni je doložit hodnověrnými důkazy. Tvrzení pana Dejnožky jsou urážlivá a svědčí o argumentační nouzi.

Ad Mediální kampaň proti HLDS a Františku Dejnožkovi

LČR nevedou žádnou mediální ani jinou kampaň proti HLDS či panu Dejnožkovi. LČR pouze uvádějí na pravou míru některá nepravdivá či zavádějící tvrzení, která v souvislosti se státním podnikem zazněla.

Ad Zlatá akcie

Pan František Dejnožka jako fyzická osoba je majitelem všech prioritních akcií. Ty mu umožňují separátní hlasování o všech bodech programu valné hromady, tj. tak má de facto majoritu, protože záleží jen na něm, zda návrhy podané účastníky valné hromady včetně jeho osoby schválí či zamítne. Pan Dejnožka tedy má pravdu, že český právní řád nezná pojem „zlatá akcie“, nicméně tento institut výše popsanou konstrukcí v HLDS reálně funguje.

Ad Představenstvo HLDS

Tím, že výše popsaným způsobem pan Dejnožka ovládá valnou hromadu HLDS, plně kontroluje i složení představenstva. To pak rozhoduje o všech provozních a obchodních záležitostech a společnost ve skutečnosti řídí. Podle stanov má navíc pan Dejnožka dva hlasy.

Ad Tendry

Tvrzení o ekonomické výhodnosti modelu „OM“ se neustále vrací, i přesto, že ekonomická výhodnost modelu „P“ pro Lesy ČR byla několikrát jasně prokázána. Toto vyhodnocení připravovala ministerská komise, ve které byli vedle představitelů ministerstva a LČR také zástupci lesnických a dřevařských svazů. Vyhodnocení dopadlo jednoznačně ve prospěch modelu „P“: pokud by v roce 2008 LČR prodávaly dřevo pouze modelem „P“, představoval by ekonomický přínos řádově půl miliardy Kč, za rok 2009 by přínos přesáhl 613 miliónů Kč. Hodnocení provedla komise jmenovaná ministrem zemědělství.

Pro efektivní využití modelu „OM“ nemá podnik potřebnou infrastrukturu jako jsou manipulační sklady, stroje, nákladní vozy a další techniku, kterou nám stát prodal v kupónové privatizaci. Model „P“ je v LČR uplatňován již od vzniku podniku.

V Hradci Králové, 20.října 2010   

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.