Stanovisko státního podniku Lesy ČR k výrokům pana Knetiga

Ve vydání Mladé Fronty Dnes z 14. prosince t.r. bylo v jednom z článků uvedeno, že Martin Knetig, bývalý poradce bývalého předsedy dozorčí LČR Pavla Drobila se v neoficiálním rozhovoru údajně vyjádřil v tom smyslu, že si je vědom „krádeží za bílého dne“ v našem podniku. Vedení LČR je těmito nepravdivými výroky do nejvyšší míry znepokojeno a co nejdůrazněji se proti nim ohrazuje.

Netušíme, co měl pan Knetig svým údajným vyjádřením na mysli. Jeho vyjádření považujeme za nepravdivé a nezakládající se na konkrétních podezřeních. Pro své tvrzení neuvedl žádnou skutkovou podstatu, ani konkrétní okolnosti, které by jej dokládaly. Z médií navíc víme, že sám pan Knetig své tvrzení označil za vymyšlené a nepravdivé,“ řekl dnes Mgr. Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí Lesů České republiky, s. p.

Matin Knetig měl se státním podnikem Lesy České republiky od března 2008 uzavřenou smlouvu o poskytování poradenských služeb pro potřeby předsedy DR, kterou uzavřel předchozí generální ředitel podniku, měsíční odměna byla 15.000 Kč. Smlouva byla ukončena krátce po nástupu současného GŘ Svatopluka Sýkory do funkce. Pan Knetig se za dobu platnosti smlouvy účastnil celkem 3 jednání DR, a to 18.9. 2008, 27.11. 2008 a 25.2. 2009. Na základě smlouvy poskytoval poradenství předsedovi DR, v podniku neměl žádné rozhodovací ani výkonné pravomoci a na chod firmy neměl a ani nemohl mít žádný vliv. Neměl přístup k informacím o přípravě a zajišťování veřejných zakázek a nemohl ani žádným způsobem ovlivňovat jejich průběh. Nemohl ovlivňovat ani žádné ekonomické a finanční záležitosti podniku. Práci pana Knetiga hodnotil předseda DR, pro kterého také pracoval.

V Hradci Králové, 28. prosince 2010   

Zbyněk Boublík 
tiskový mluvčí LČR, s. p.
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz   

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření