Starší nemovitosti i auta prodávají Lesy ČR

Rodinné či bytové domy, administrativní i hospodářské budovy, ale také lesní nebo jiné pozemky i vodní nádrže nebo ojeté osobní nebo nákladní vozy či hospodářské stroje a další movitý majetek prodává státní podnik Lesy ČR.

V současné době podnik prodává desítky automobilů i nemovitostí. Na www.lesycr.cz je vždy zveřejněn jejich podrobný popis i s fotografiemi.

Prodej má formu veřejné soutěže. Nabízený majetek je pro snazší výběr rozdělen do čtyř kategorií: Motorová a přípojná vozidla, Ostatní movité věci, Ostatní stroje a zařízení a Výpočetní a komunikační technika. Další třídění je v aplikaci možné provádět pomocí filtru, například podle ceny, stáří nabídky, lokalizace nebo podle organizačních jednotek Lesů ČR, na kterých se prodávaný majetek nachází.

Pro účast ve výběrovém řízení na prodej movitých věcí je nutné vyplnit, podepsat a odeslat Prohlášení účastníka výběrového řízení.

Současně s tímto dokumentem zájemce odešle nabídku s identifikačními údaji, nabízenou kupní cenou a dalšími náležitostmi. Vítězem veřejné soutěže se stane ten, kdo podá platnou nabídku s nejvyšší kupní cenou,“ vysvětluje Jindřich Hábr, vedoucí Odboru správy majetku státního podniku Lesy ČR. Aktuální nabídku nepotřebného majetku naleznete zde:

V Hradci Králové 1. listopadu 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.