Státní pozemkový úřad a Lesy ČR v rámci procesu tzv. církevních restitucí efektivně spolupracují

Veškeré nutné zeměměřičské činnosti budou zajišťovány jednotně jak pro Lesy ČR, tak pro Státní pozemkový úřad

V zájmu co nejracionálnějšího vynakládání finančních prostředků při aplikaci zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „zákon o majetkovém vyrovnání“) se Lesy ČR (LČR) a Státní pozemkový úřad (SPÚ) domluvily na tom, že veškeré nutné zeměměřičské činnosti související s podanými výzvami k vydání

tzv. původního zemědělského majetku registrovaných církví a náboženských společností v souladu s výše uvedeným zákonem o majetkovém vyrovnání zajistí pro LČR bezúplatně SPÚ. Půjde zejména o vyhotovení příslušných geometrických plánů a dokumentace o vytyčení hranic pozemků, které budou podle předpokladů LČR předmětem vydání oprávněným osobám. Vyhotovování geometrických plánů bude Státní pozemkový úřad pro Lesy České republiky provádět z důvodu sjednocení systému a podmínek při vykonávání výše uvedených operací. Toto opatření doporučilo Ministerstvo zemědělství.

Vycházíme z předmětných pasáží zákona o majetkovém vyrovnání, které stanoví, že nezbytné náklady související mimo jiné i s vytyčením a zaměřením pozemků a vypracování geometrického plánu hradí stát, a to v případě zemědělských nemovitostí prostřednictvím pozemkových úřadů. Příslušným pozemkovým úřadem je právě SPÚ,“ uvádí na vysvětlenou ústřední ředitel SPÚ Petr Šťovíček.

Oceňujeme vstřícnou atmosféru, která domluvě mezi SPÚ a LČR předcházela. Shoda obou výše uvedených subjektů, které vůči církvím a náboženským společnostem vystupují z pohledu zákona o majetkovém vyrovnání v pozici povinné osoby na tak důležité otázce, jakou vyhotovování geometrických plánů je, potvrzuje, že i v rámci tak náročné agendy, jakou církevní restituce představují, je možno nalézt shodu a efektivně spolupracovat. Naše vzájemná domluva zajistí hospodárné vynakládání veřejných prostředků v souvislosti s postupy, které zákon u tzv. povinných osob, kterými SPÚ i LČR jsou, předpokládá,“ podotýká ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený současně řízením LČR.

Dojde současně ke sjednocení postupu při zajišťování provádění zeměměřičských činností tak, aby podané výzvy byly plynule vyřizovány a zároveň docházelo k plnění všech povinností stanovených pro povinné osoby zákonem,“ doplňuje Petr Šťovíček.

SPÚ bude při zajišťování zeměměřičských činností pro LČR postupovat výhradně v souladu s požadavky LČR. Zajištění zeměměřičských činností v rozsahu dle konkrétních žádostí LČR ze strany SPÚ nemůže mít žádný vliv na stanovisko zaujaté SPÚ v následném správním řízení o schválení dohody o vydání nemovitosti uzavřené mezi LČR a oprávněnou osobou, které dle platného zákona vede SPÚ.

K novému zaměření pozemků bude nutné přistoupit například v případech, kdy se podané výzvy budou týkat jen části původního pozemku, neboť další část již bude zastavěná a nebude ji možné podle zákona vydat.

Kontakty:
Zbyněk Boublík Mgr. Monika Machtová
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p. Tisková mluvčí Státního pozemkového úřadu
Tel.: +420 724 813 301 Tel.: 602 315 171, 296 164 491
E-mail: Boublik@lesycr.cz E-mail: m.machtova@spucr.cz