Světový den vody – les a voda jsou spjaty odnepaměti

V roce 1993 Valné shromáždění OSN vyhlásilo 22. březen jako Světový den vody. Les je z hydrologického pohledu rozhodujícím činitelem při zadržování vody v krajině, je zásobárnou vody. Působí jako důležitý činitel při zadržování srážek a má vliv na vyrovnávání odtoku vody z krajiny. Lesy ČR se svým hospodařením významně podílí na ovlivnění vodohospodářské funkce lesa, především vytvářením vhodné druhové skladby lesa s podílem melioračních a zpevňujících dřevin, šetrnými výchovnými a těžebními zásahy ve vztahu k lesním porostům i lesní půdě, optimálním rozmístěním lesní dopravní sítě a samozřejmě i správou vodních toků.

LČR mají ve své správě téměř 20 tisíc km drobných vodních toků a přes 500 vodních nádrží. LČR se velkou měrou podílí též na odstraňování povodňových škod, a to jak bezprostředně po povodních, tak i průběžně, kdy zajišťují preventivní protipovodňová opatření. Finanční prostředky jsou zejména využívány na výstavbu a rekonstrukci objektů hrazení bystřin v oblastech zasažených povodněmi. Protipovodňová opatření jsou realizována za účelem vytvoření retenčních prostorů pro zachycení splavenin, sanace sesuvů a strží, stabilizace podélného sklonu toků příčnými objekty a zajištění protipovodňové ochrany zkapacitněním koryt vodních toků.

Snahou LČR je v rámci prováděných činností co největší měrou nejen napomáhat k zachování a zlepšování zdravého životního prostředí, ale například také přispívat k ochraně majetku občanů.

V Hradci Králové, 18. Března 2010

Poznámky pro editory:

V roce 1993 Valné shromáždění OSN vyhlásilo 22. březen jako Světový den vody. OSN a jeho členské státy uskutečnily a doporučily konkrétní kroky k ochraně vodních zdrojů na planetě Země. Na aktivitách podporujících ochranu vodních zdrojů země a akci Světový den vody se podílí mnoho organizací jako FAO, UNESCO, WHO, UNICEF a další. Světový den vody má každý rok vyhlášeno jiné téma. V roce 2010 je tématem „Čistá voda pro zdravý svět“.

tiskový mluvčí LČR

Zbyněk Boublík 
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz