Světový den vody

Světový den vody (22. března) si připomínají i Lesy České republiky, s. p. Kromě péče o lesní ekosystémy spravujeme také 19 577 km drobných vodních toků a bystřin, což představuje zhruba jednu čtvrtinu všech vodních toků v Česku.

Odbornou správou drobných vodních toků se v Lesích České republiky s. p. zabývají Správy vodních toků, kterých je sedm, rozdělených dle jednotlivých povodí (povodí Ohře, Berounky, Vltavy, Labe, Dyje, Moravy a Odry). Zajišťují vlastní správu toků, péči o jejich doprovodnou zeleň a investorskou činnost při realizaci úprav toků.

Jedním z důležitých úkolů Lesů České republiky, s. p. je předcházet škodlivým účinkům vody. Správy vodních toků proto realizují protipovodňová opatření spočívající především ve zkapacitnění koryt, jejich stabilizaci a zachycení splavenin. Budováním a obnovou vodních nádrží či jiných prostorů k zadržení vody je zvyšována retenční schopnost krajiny a omezován účinek sucha.

Na vodní režim v lesích má vliv také druhová skladba lesa. Proto se již dlouhodobě při obnově lesa vysazují tzv. meliorační a zpevňovací dřeviny, jako například dub, buk, javor či jedle. Jejich důležitost pro les spočívá však nejenom v tom, že zabraňují postupné degradaci lesních půd, ale i ve zlepšování vodního režimua také ve zvýšení odolnosti povětrnostním vlivům.

Péče o drobné vodní toky stojí Lesy České republiky, s. p. ročně stovky milionů korun. Částečně je jedná o vlastní prostředky (cca 210 mil. korun), částečně o prostředky z dotací (plánováno 240 mil. korun). V letošním roce je k realizaci připraveno 350 stavebních akcí. Kromě oprav stávajících a budování nových staveb je důležité věnovat pozornost břehovým porostům. Zakládání nových, péče a výchova stávajících břehových porostů nás v letošním roce bude stát 18,5 mil. korun. Tyto investice jsou neziskovou činností s prakticky minimální možností komerčního využití. Lesy České republiky, s. p. těmito aktivitami zajišťují celospolečenský veřejný zájem.

Světový den vody vyhlásilo Valné shromáždění OSN v roce 1992 na základě doporučení Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiru. Od té doby se každoročně 22. března slaví Světový den vody, který má podnítit zájem veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a udržitelný rozvoj ve využívání vodních zdrojů.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz

web: www.lesycr.cz