Tendr Lesů ČR může pokračovat dál

Lesy ČR obdržely dne 26.4. 2010 rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kterým bylo zrušeno předběžné opatření o pozastavení vyhlášeného zadávacího řízení k veřejné zakázce na Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“.

LČR poskytly ÚOHS maximální součinnost a předložily ÚOHS návrh na zrušení předběžného opatření a následně provedení dílčí modifikace kvalifikační dokumentace.

ÚOHS postup navržený podnikem akceptoval a konstatoval, že pochybnosti o souladu postupu podniku se zákonem, které byly důvodem pro vydání předběžného opatření, pominuly. Na základě výše uvedeného vydal ÚOHS Rozhodnutí o zrušení předběžného opatření.

V Hradci Králové, 29. dubna 2010

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé  výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.