Těžební zbytky – nové příjmy Lesů ČR

Lesy ČR dokázaly výrazně využít potenciál těžebních zbytků, za jejichž úklid do té doby pouze platily. Za rok 2009 a prvních osm měsíců roku 2010 podnik utržil více než 9 milionů korun, současně na úklidu těžebních zbytků ušetřil přes 41 milionů korun. Průměrná cena za prodanou jednotku (množství těžebních zbytků z 1 m3 vytěženého dříví) meziročně výrazně vzrostla. Podobný trend lze očekávat i do budoucna.

Lesy ČR nabídly nový produkt

Lesy ČR našly způsob, jak významně ušetřit v nákladech na úklid těžebních zbytků v lese. Jejich úklid podnik zajišťuje bez zbytečného odkladu po každé těžbě, kde bude probíhat následné zalesnění obnovovaných ploch. Doposud totiž za úklid veškerých těžebních zbytků z obnovovaných ploch podnik platil miliony korun ročně.

Zvyšující se poptávka po obnovitelných zdrojích na výrobu energie byla vhodnou příležitostí k tomu, abychom nabídli něco nového.  Neváhali jsme a uvedli na trh nový produkt – „těžební zbytky“. První výsledky se dostavily v podobě milionových tržeb a desítkách milionů ušetřených korun ročně. Takto získané a ušetřené finanční prostředky investujeme do další péče o les,“ vysvětluje generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora. 

Jen letos Lesy ČR prodaly klest z více než 440 tisíc m³ těžeb. Podnik předpokládá, že by tržby za prodej klestu do konce roku mohly dosáhnout 6,5 milionu korun. Šlo by o dvojnásobek tržeb za loňský rok. Současně s tím Lesy ČR očekávají další pokles nákladů na celkový úklid klestu. 

Více než příznivý cenový vývoj

Ceny těžebních zbytků ve vhodných lokalitách zaznamenaly velmi výrazný nárůst teprve v průběhu roku 2009. Jejich cena do současnosti vzrostla několika násobně.  Neplatí to však plošně. Na mnohých lokalitách musí nadále za úklid klestu platit Lesy ČR a to v těch místech, kde o jeho prodej není zájem, nebo to vyžadují zájmy ochrany přírody.

Kromě cenového vývoje je dalším pozitivním faktorem skutečnost, že roste i celkové množství prodaných těžebních zbytků (za prvních osm měsíců již bylo realizováno téměř 89 % objemu prodeje za celý loňský rok). Postupně se navyšuje i počet lokalit, na nichž Lesy ČR dokážou těžební zbytky zpeněžit. V loňském roce se podařilo prodat 10,6 % z celkového odklízeného klestu, za prvních osm měsíců letošního roku však činil tento podíl již 16,3 %.

V Hradci Králové, 13.října 2010  

Zbyněk Boublík 
tiskový mluvčí LČR, s. p.
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz   

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Po těžbách dospělých porostů se těžební zbytky (především větve) uklízí před zalesněním obnovovaných ploch nebo jako opatření proti zničení existujícího přirozeného zmlazení. V minulosti převažující pálení klestu Lesy ČR již před několika lety nahradily především umísťováním klestu do hromad či řad, místy s ponecháním k zetlení. Tam, kde hrozí namnožení škůdců (zejména kůrovců a hlodavců), je preferováno drcení klestu přímo na ploše.

Tyto relativně nákladné činnosti nově doplňuje odvoz klestu z lesa za účelem energetického zužitkování. Těžební zbytky tak lze označit za jeden z významných zdrojů biomasy, která představuje důležitý obnovitelný zdroj elektrické a tepelné energie.

Ne veškeré těžební zbytky jsou však pro energetické účely využitelné. Někdy je nutné klest v lese, a to na stanovištích chudých na důležité živiny, ponechat. Jindy se těžební zbytky v lese ponechávají s ohledem na zájmy ochrany přírody, kdy klest slouží jako útočiště organizmů vázaných na tlející dřevo.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.