Tiskový briefing Lesů ČR po jednání dozorčí rady:

  • HV za 1. čtvrtletí 2013: 2,146 miliardy korun
  • Příprava zadávacího řízení „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – 2014+“ – vyhodnocení připomínkového řízení ke smluvním podmínkám
  • Zveřejňování smluv

V budově Ministerstva zemědělství ČR v Praze se dnes po ukončení jednání Dozorčí rady LČR uskutečnil tiskový briefing Lesů ČR, kterého se zúčastnili ekonomický ředitel Ing. Michal Gaube, pověřený zároveň řízením LČR, předseda Dozorčí rady Ing. Miroslav Zámečník a ředitel lesního a vodního hospodářství podniku Ing. Pavel Indra. V průběhu tiskového briefingu bylo zástupcům sdělovacích prostředků prezentováno několik zajímavých témat.

Za 1. čtvrtletí letošního roku dosáhl hospodářský výsledek Lesů ČR hodnoty 2,146 miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je HV o 63 milionů korun (cca 3%) vyšší a to vzhledem k vyššímu objemu vytěženého dříví. „Za nejvýznamnější považujeme skutečnost, že dosažený hospodářský výsledek je z 94 % tvořen naší hlavní činností, tedy lesnickým hospodařením. Ostatní faktory tvořící HV hrají naprosto minoritní podíl,“ konstatuje Michal Gaube. „Naše výsledky ukazují, že podnik se plně soustředí na plnění svých úkolů a zároveň potvrzují naší připravenost investovat do péče o les, oprav a výstaveb lesních cest i správy vodních toků více financí než v minulosti,“ doplňuje Michal Gaube .

Lesy ČR v současnosti připravují zadávací řízení „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – 2014+“. Na základě vyhodnocení zkušeností z předchozích období dochází v tomto tendru k některým dílčím změnám. Zvyšuje se počet smluvních územních jednotek (SÚJ) o 20%, místo původních 25 se bude nyní soutěžit o 31 SÚJ. Na dotčených SÚJ navíc dojde ke zvýšení podílu prodeje dříví prostřednictvím aukcí na stojato z 20 na 25 %. Smluvnímu partnerovi však zároveň odpadne povinnost obchodovat část vyrobeného dříví na komoditní burze. „Zvýšení počtu SÚJ zvýší šance na úspěch ve veřejné soutěži především menších lesnických společností,“ vysvětluje Michal Gaube.

V zájmu otevřenosti navíc vedení Lesů ČR v průběhu března a dubna již podruhé uskutečnilo veřejné připomínkové řízení ke smluvním podmínkám této veřejné zakázky. Všichni zájemci nejen z řad lesnických firem mohli posílat své náměty a připomínky, kterých se nakonec sešlo celkem 77. Náměty byly zaslány jak profesními lesnickými a dřevozpracujícími svazy, tak jednotlivými podnikatelskými subjekty, které se pravidelně výběrových řízení LČR o lesnické činnosti účastní. „Všechny obdržené náměty jsme detailně zanalyzovali a zhruba jednu třetinu z nich jsme skutečně v připravovaných smlouvách zohlednili. Jsem přesvědčen, že tento krok přispěl ke stabilizaci smluvních vztahů,“ podotýká Michal Gaube.

Na základě doporučení Dozorčí rady začnou Lesy ČR počínaje datem 1. 6. 2013 nad rámec svých zákonných povinností zveřejňovat na webových stránkách, v sekci Profil zadavatele, smlouvy na veřejné zakázky, u kterých objem celkového plnění převýší částku 300 tisíc korun. „Lesy ČR jsou prvním podnikatelským subjektem, který začne své smlouvy takto zveřejňovat. Považuji to za krok správným směrem a jsem přesvědčen, že se tak zvýší důvěryhodnost Lesů ČR v očích veřejnosti,“ poznamenává Miroslav Zámečník.

2. května 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření