Tržní ceny za dřevo přinesou v roce 2011 rekordní tržby 10,1 mld. Kč, zisk pro stát bude o 3 mld. Kč vyšší

Předběžné výsledky jednoročních tendrů Lesů ČR na práce v lesích v roce 2011 ukazují, že výnosy za prodej dřeva dosáhnou rekordní částky 10,1 miliardy Kč. Současně se podařilo snížit přímé náklady (cenu tzv. služeb – zejm. pěstební činnost a těžba dřeva) zhruba o 1/3 na 2,45 miliardy Kč. Výsledné saldo (tržby mínus náklady) ve výši 7,66 miliardy Kč bude o 3 miliardy Kč vyšší než v letošním roce, což představuje meziroční nárůst 70%. Hospodářské výsledky za rok 2011 by měly zaznamenat nárůst takřka o 3 miliardy Kč a překonat tak i rekordní letošní zisk. LČR v příštím roce historicky vykážou nejvyšší hospodářský výsledek za celou dobu existence státního podniku. Veškeré pozitivní výhledy ale mohou být zmařeny, pokud bude tendr opětovně zastaven ÚOHS.

Předběžné výsledky ukazují, že pokud je Lesům ČR dovoleno prodávat státní dřevo za tržních podmínek, dokážou pro stát vygenerovat rekordní zisky. Nabízené vysoké ceny dřeva reflektují skutečnost, že na trhu v příštím roce již nebude žádný masivní objem dřeva ze státních lesů zprostředkovaný za netržní ceny Hradeckou lesní a dřevařskou společností. Výběrové řízení bylo vypsáno správně a přinese státu maximální ekonomické výhody. Jediné, o co ve skutečnosti oponenti tendru z řad dřevozpracujícího průmyslu usilují, je, aby nemuseli platit za státní dřevo tržní ceny,“ říká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora. Tendru se zúčastnilo  celkem 67 uchazečů, kteří  podali 1 189 nabídek. Největší zájem byl o LHC Spálené Poříčí, na který nabídku podalo celkem 20 uchazečů. Naopak nejmenší zájem byl o LHC Opava, kde nabídku podalo pouze 5 uchazečů. Nesplnily se také obavy, že by větší smluvní územní jednotky odradily od zájmu o tendr menší firmy. O zakázku s nejvyšším objemem těžby – LHC Jeseník – mělo zájem 11 uchazečů stejně jako o zakázku s nejnižším objemem těžby – LHC Sokolov. Ukazatel tzv. průměrného zpeněžení dřeva dosáhne v příštím roce průměrné výše 1 408 Kč/m 3 . Zajímavé je srovnání se zpeněžením dosahovaným v některých obecních polesích, které byly Hnutím Duha v nedávné minulosti dávány za příklad vzorného hospodaření. Například u LHC Pelhřimov jsme dosáhli průměrného zpeněžení dřeva ve výši  1 882 Kč/m 3 , po odečtení nákladů za služby se jedná o 1 602 Kč/m 3 . Hnutím Duha prezentované výborné výsledky Městských lesů Pelhřimov obchodním modelem „OM“ (průměrné zpeněžení po odečtení nákladů na těžbu ve výši 1 463 Kč/m 3 ) jsme tak překonali o plných 139 Kč/m 3 , a což názorně dokládá výborné výsledky, kterých Lesy ČR při jednoročních tendrech dosáhly. Opět se tak potvrdilo, že informace Hnutí Duha, vytrvale a tendenčně napadající nevýhodnost jednoročních tendrů, jsou jen planými řečmi bez jakýchkoli reálných argumentů a slova o tunelování lesů jen zoufalou frází.

Vyšších zisků nebude v žádném případě dosaženo na úkor péče o les. LČR budou pokračovat v dosavadním trendu  – celkový roční objem těženého dřeva se nebude navyšovat, vzrostou ukazatele přirozené i umělé obnovy lesa stejně jako náklady na pěstební činnost, které v letech 2010 a 2011 dosáhnou úrovně necelých 2 miliard Kč. Podnik zároveň na celém spravovaném území obhájil držení certifikátu PEFC jako dokladu o vysokém standardu a kvalitě hospodaření v lesích, který uděluje nezávislý certifikační orgán. Jednotlivé konkrétní lesnické činnosti budou vítězové tendru pouze provádět podle podrobných projektů a pod odborným dozorem Lesů ČR. Pro konkrétní územní jednotku jsou vždy v daném kalendářním roce stanoveny objem těžby, rozsah a struktura nové výsadby, minimální plošný rozsah výchovných zásahů i ostatních pěstebních činností.

Otevřené výběrové řízení nyní pokračuje průběžným hodnocením předložených nabídek s tím, že finální výsledky by mohly být známy koncem listopadu. Na celém území by smlouvy s vítězi tendru měly být podepsány do konce tohoto roku, aby práce v lesích počínaje prvním lednem 2011 kontinuálně pokračovaly.

V médiích jsme se dočetli, že na ÚOHS byly na tendry zatím podány tři stížnosti. Pokud by se úřad rozhodl tendr opět pozastavit, reálně hrozí, že dosažené pozitivní efekty budou zmařeny. Lesy ČR mají v příštím roce historickou šanci, že budou moci poprvé za celou dobu své existence prodávat 100% dřeva za 100% tržní ceny. V tom nespatřujeme nic diskriminačního, protože tendry byly velmi transparentní a otevřené,“ uzavírá generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

V Hradci Králové, 4. listopadu 2010   

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.