U obce Kukle na Svitavsku bude zítra otevřen Památník včelích matek

V lesním komplexu Brand u města Svitavy, v katastru obce Kukle na Svitavsku, bude zítra, v sobotu 26. dubna 2014 ve 13 hodin, slavnostně otevřen Památník včelích matek. Obnovit toto z hlediska architektury i turistiky velmi zajímavé regionální dílo se podařilo díky vynikající spolupráci státního podniku Lesy České republiky, Města Svitavy a Mikroregionu Svitavsko. Památník včelích matek připomíná téměř zapomenutou včelařskou tradici regionu. Lesní komplex Brand se rozprostírá mezi Svitavami, Javorníkem, Kuklemi, Mikulčí a Opatovem v Pardubickém kraji.

Základ celého nápadu je datován na počátku 20. století, kdy na místě dnešního památníku měli původní němečtí včelaři zřízenu oplozovací stanici včelích matek. Na zdejší lesní louce byl umístěn dřevěný včelín, v jehož okolí bývaly během sezóny rozmístěny malé úlky – oplodňáčky, které sloužily k chovu včelích matek.

V rámci projektu obnovy prošel opravou nejen pískovcový kámen, ale i zchátralá studna, která se nyní pyšní funkčním rumpálem. Zbytek původní louky je upraven a doplněn o několik exponátů včelích úlů využívaných v průběhu minulého století. Tato část projektu vznikla zásluhou Lesů ČR. Dílem Mikroregionu Svitavsko je stavba nepřehlédnutelného dřevěného altánu, s ukrytou včelařskou symbolikou a nejednou zajímavostí ze světa včel.

Z historických pramenů je známo, že v místě v roce 1932 došlo ke vztyčení kamenného památníku se jmény zasloužilých včelařů a zejména s věnováním Franzi Thomasovi, řediteli odborné školy tkalcovské a vedoucímu včelařské stanice. Nápis byl krátce po II. světové válce poničen vyškrábáním. Stanice se využívala i za dob socialismu, ale postupně o ni včelařský zájem utichl a místo chátralo. Lesy ČR v lokalitě lesního komplexu Brand úspěšně spolupracují s městem Svitavy dlouhodobě. V září roku 2012 například Lesy ČR v oblasti dokončily prodloužení naučné stezky nazvané K pramenům řeky Svitavy. První část stezky vybudovalo město Svitavy. Oblast je turisticky atraktivní díky území svitavských rybníků a prameniště řeky Svitavy. V prodlouženém úseku dlouhém jeden a půl kilometru se nachází celkem šest zastavení vybavených naučnými infotabulemi a interaktivními prvky. Celkově tak dnes naučná stezka K pramenům řeky Svitavy měří rovných pět kilometrů.

Snahou Lesů ČR a města Svitavy je zde návštěvníkům v příjemném lesním prostření vytvářet zázemí pro široké spektrum sportovních, rekondičních a naučných aktivit. Lidem slouží venkovní posilovna, dva kilometry dlouhá fitness stezka s deseti stanovišti vybavených jednoduchými dřevěnými cvičebními prvky a dvanáct kilometrů dlouhý cyklookruh.

Projekt obnovy Památníku včelích matek byl realizován za finanční účasti Města Svitavy (dotačně podpořeno z Programu rozvoje venkova, MAS Svitava) a Lesů ČR, s.p. (financováno z Programu 2020). „Program 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“ slouží k podpoře a rozvoji veřejně prospěšných funkcí lesů – výstavbě, obnově a údržbě například turistických cest, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek nebo realizaci opatření na ochranu biologické rozmanitosti v lesích.

V Hradci Králové 25. dubna 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření