Úprava koryta říčky Hodonínky má obyvatele Olešnice chránit před povodněmi

Rozsáhlou úpravu dvoukilometrového vodního koryta říčky Hodonínky v Olešnici na Blanensku v Jihomoravském kraji zahájí 1. srpna státní podnik Lesy České republiky. Projekt za 10,4 miliony korun bude spolufinancovat Ministerstvo zemědělství.

Poškozené koryto stabilizujeme a zvýšíme jeho kapacitu. Zlepší se také odtok vody,“ uvedl Miroslav Kahánek, vedoucí Správy toků pro oblast povodí Dyje z podniku Lesy ČR. Projekt podpořilo Ministerstvo zemědělství z dotačního programu “Podpora prevence před povodněmi III“. Obyvatele města Olešnice a přilehlých nemovitostí má před povodní ochránit také nové ochranné hrázky a železobetonové ochranné zídky. I ty jsou součástí projektu. „Břehy říčky opevníme lomovým kamenem a dno stabilizují kamenné úrovňové pásy,“ doplnil Kahánek.

Tok Hodonínky převzaly Lesy České republiky v rámci transformace Zemědělské vodohospodářské správy v roce 2011. V následujícím roce bylo vydáno stavební povolení a Lesy ČR zadaly vypracovat posudek na zařazení akce do programu Ministerstva zemědělství. Podle nového občanského zákoníku bylo nutné vykoupit všechny stavbou dotčené parcely, takže se následně zadávaly k vypracování geometrické plány pro oddělení pozemků. Ty se vykupovaly během roku 2014. „Nyní byla podniku přiznána dotace, takže se může se stavbou protipovodňových opatření začít,“ dodal Tomáš Hofmeister, vedoucí odboru vodního hospodářství podniku Lesy ČR.

V Hradci Králové 24. července

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.