Úspěšná spolupráce Lesů České republiky a Lesů Slovenské republiky: 16 dřevěných soch lesní zvěře v životní velikosti na lesnické naučné stezce „Okolo Buchlova“

Velkou atrakci získává lesnická naučná stezka „Okolo Buchlova“: 16 dřevěných soch lesní zvěře v životní velikosti, která se vyskytuje v místním horském pásmu Chřiby. Hlavní zásluhu na tom mají státní podniky Lesy České republiky a Lesy Slovenské republiky. Stezka vede kolem známého hradu Buchlova u obce Buchlovice, v okrese Uherské Hradiště, ve Zlínském kraji: „Věříme, že novinka veřejnost a to hlavně děti zaujme. Názorná ukázka zdejší fauny dětem poutavě přibližuje místní přírodu a vhodně doplňuje již dnes na informačních tabulích podávané informace. Vzdělávání dětí přímo v lese bude ještě zajímavější,“ poznamenává ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením LČR. Přímo v terénu tak nyní na návštěvníky čekají dřevěné sochy vybraných zástupců lesní zvěře – daňka skvrnitého, muflona obecného, prasete divokého, jelena lesního, srnce obecného a lišky obecné.

Slavnostní představení nových dřevěných soch proběhne pod hradem Buchlovem jipž v úterý 4. června 2013 od 9 hodin. Výroba i instalace soch stála skoro 400 tisíc korun a proběhla v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, z prostředků fondu mikroprojektů. Součástí projektu je také výroba a instalace jedné tabule naučné stezky, na které je představen hlavní přeshraniční partner Lesy Slovenské republiky, Odštěpný závod Trenčín. Zhotovovitelem projektu je Libor Habarta z nedalekých Kunovic a autorem soch slovenský řezbář Bronislav Petráš.

Lesnickou naučnou stezku „Okolo Buchlova“ Lesy ČR veřejnosti zpřístupnily v červnu 2011. Necelé tři kilometry dlouhá vycházková trasa nabízí poučení pro návštěvníky lesů i nenáročnou pěší turistiku kolem dvou významných historických objektů: hradu Buchlova a kaple sv. Barbory na vrchu Modla. Oba historické objekty a celá stezka leží v Chřibech, jedné z nejkrásnějších přírodních oblastí Zlínského kraje. V blízkosti se nacházejí i cyklotrasy Velkomoravské poutní cesty. Vybudování stezky stálo více než půl milionu korun, který byl uhrazen ze speciálního Programu 2020. Ten slouží k celostátní podpoře veřejně prospěšných funkcí lesů.

Stezka začíná a končí u parkoviště pod hradem Buchlovem, kde je zároveň první uvítací tabule. Témata dalších tabulí představují hlavní lesnické činnosti a částečně i místní historie. Návštěvníci se postupně seznamují s pěstováním, zrozením a obnovou lesa, ochranou přírody, hlavními lesními dřevinami Chřibů nebo pověstí o Čertově sedle.

Území Chřibů má výjimečně velký rekreační potenciál. Většina obcí Chřibů má bohaté kulturní tradice a stále živou současnou kulturu. Nejvýznamnějším kulturním centrem oblasti jsou Buchlovice. Chřiby jsou horským pásmem nacházejícím se na středovýchodní Moravě a ležícím mezi městy Kyjovem, Kroměříží, Otrokovicemi a Uherským Hradištěm ve Zlínském a z menší části v Jihomoravském kraji. Průběh Chřibů je orientován od jihozápadu na severovýchod, délka je asi 35 km a největší šířka činí 10 km. Rozloha Chřibů je asi 335 km². Nejvyšší vrchol – Brdo má výšku 587 m n. m.

Doplňující informace

 

  • K realizaci záměru mohlo dojít díky programu Evropské unie nazvaného Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, fondu mikroprojektů. Konkrétně se jedná o projekt s názvem „Doplnění lesnické naučné stezky Okolo Buchlova o dřevěné exponáty zvěře.“ Celkové výdaje mikroprojektu činí 20 860,- EUR, což je přibližně 542 000,- Kč. Z toho zhotovení 16 dřevěných soch zvěře, včetně jejich instalace v lese, stálo 375 000,- Kč.

Lesy ČR kladou důraz na lesní pedagogiku

Lesní pedagogika

je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou a poutavou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování.

Lesní pedagog

je odborník s lesnickým vzděláním či praxí v lesnictví a úspěšný absolvent certifikovaného kurzu lesní pedagogiky naplňující její podstatu, který umí představit les zábavnou a poutavou formou. V současné době má státní podnik Lesy ČR celkem 226 lesních pedagogů. Ve srovnání se stejným datem před rokem se počet lesních pedagogů u LČR zvýšil o 32.

V Hradci Králové 3. června 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření