V Blanském lese bude ponechán lesní porost přirozenému vývoji

Spolupráce Lesů ČR a AOPK ČR je už dlouhodobou samozřejmostí

podpis-dohody_149x100.jpg Lesy České republiky (dále jen Lesy ČR) a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR) uzavřely 13. 11. 2006 dohodu o dalším tzv. „bezzásahovém území“. Cílem uzavřené dohody je vytvořit na vymezeném území základní předpoklady pro uchování a obnovu přirozeně se vyvíjejících lesních ekosystémů a umožnit sledování jejich dalšího vývoje při maximálním omezením lidských vlivů. Porosty ponechané samovolnému vývoji, se nacházejí na zvláště chráněném území přírodní rezervace Kleť v Chráněné krajinné oblasti Blanský les a jejich celková výměra je 38,28 ha.

Dohodu podepsali generální ředitel Lesů ČR Ing. František Koníček a ředitel AOPK ČR RNDr. František Pelc. „Lesy ČR kladou velký důraz na soužití spotřební společnosti s přírodou. Plocha bezzásahových území se bude i nadále rozšiřovat,“ říká Ing. Koníček. „Dohoda o spolupráci je významný příspěvek obou stran ke sledování samovolného vývoje vybraných území,“ říká RNDr. Pelc.

Přirozený vývoj v praxi znamená vyloučení veškeré výchovné, obnovní a nahodilé těžby, dále umělé obnovování těchto prostorů a rozšiřování lesní dopravní sítě. Ve vymezené lokalitě v současné době nejsou umístěna a v budoucnosti ani nebudou zřizována krmná zařízení pro lesní zvěř. Její lov však nebude nijak omezován. Takto vymezená lokalita bude průběžně monitorována. Cílené sledování je založeno na základním průzkumu, na který navazují cyklicky prováděná šetření, která jsou vztažena ke třem plošným úrovním: celé území, vymezené jádrové území a inventarizační plochy. Posledně dvě jmenované jsou zajišťovány AOPK ČR. Poznatky, které zde budou díky průběžnému monitoringu získány, budou následně využity zejména k rozvoji přírodě blízkých forem lesního hospodaření a stanovení managementu chráněných území. Více o BÚ najdete v tiskové informaci.

Rámcová „Dohoda o spolupráci při vymezování lesních porostů ponechaných samovolnému vývoji a lesních porostů bez provádění hospodářských zásahů ve zvlášť chráněných územích a zajištění jejich monitoringu“ byla uzavřena poprvé v roce 2002 mezi Lesy ČR a Správou chráněných krajinných oblastí ČR (dnes Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). Od roku 2002 probíhala předběžná řízení na pilotních územích. Smluvně potvrzeno je vymezení 4 lokalit. V režimu samovolného vývoje tak v současné době fungují lokality Doutnáč (CHKO Český Kras, 2004), lokalita Tajga (CHKO Slavkovský les, 2005), lokalita Kostelecké bory (CHKO Kokořínsko, 2006) a nově lokalita Kleť (CHKO Blanský les, 2006).

Bezzasahova uzemi – AOPK CR a Lesy CR (ppt, 1 MB)

Mgr. Jitka Kozubková
vedoucí oddělení práce s veřejností AOPK ČR

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí Lesů ČR