V lesích kolem Hoštic u Nemyšle na Táborsku platí zákaz vstupu veřejnosti do lesů

Do lesů v okolí Hoštic u Nemyšle na Táborsku v Jihočeském kraji je na období 2. 12. 2013 až 2. 3. 2014 vyhlášen zákaz vstupu veřejnosti. Zákaz vydal v souladu s platným zněním lesního zákona a na základě žádosti Lesů České republiky příslušný orgán státní správy lesů – odbor životního prostředí Městského úřadu Tábor. V oblasti aktuálně existují reálná rizika ohrožení zdraví a života občanů možným pádem poškozených stromů nebo jejich částí. Orgán státní správy lesů žádost Lesů ČR přímo v terénu prověřil a shledal ji důvodnou, proto do dotčené oblasti zákaz vstupu veřejnosti vydal.

Na přelomu července a srpna letošního roku postihla místní lesní porosty větrná kalamita, jejíž likvidaci byly Lesy ČR nuceny před několika dny zastavit. Podnik obdržel předběžné opatření soudu, kterým mu bylo nařízeno zastavit odstraňování poškozené a pro návštěvníky lesa nebezpečné dřevní hmoty. Dle názoru soudu jsou lesní pozemky, na nichž se poškozené porosty nacházejí, předmětem tzv. církevních restitucí.

Jelikož si Lesy ČR jsou vědomy svých povinností vyplývajících z lesního zákona a souvisejících předpisů, podaly proti soudem vydanému předběžnému opatření odvolání. Vydaný zákaz vstupu do lesů v okolí Hoštic je v daném okamžiku jedinou možností, jak návštěvníky lesů před reálným nebezpečím ochránit. Lesy ČR vyzývají, aby lidé ve vlastním zájmu vydaný zákaz respektovali.

V Hradci Králové 6. prosince 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření