V Lomnici na Brněnsku Lesy ČR otevřely novou naučnou stezku

Zcela novou, dva kilometry dlouhou naučnou stezku nazvanou Obora Lomnice s celkem devíti zastaveními za skoro 350 tisíc korun v těchto dnech Lesy České republiky, s. p., otevřely v městysu Lomnice u Tišnova v okrese Brno venkov v Jihomoravském kraji. Stezka vede lokalitou zdejší bývalé obory, návštěvníky seznamuje se zajímavostmi území včetně údajů o lokální historii, lesním porostu, fauně, flóře a správě lesů. Netradičně bude stezka zaevidována jako multi keška na webových stránkách GEOCACHING.com. Její trasa je vzhledem k členitému terénu vhodná spíše pro pěší turisty. Vybudování naučné stezky velmi pozitivně hodnotí vedení městyse Lomnice.

Výstavbu Lesy ČR realizovaly v rámci „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“ sloužícího k podpoře a rozvoji veřejně prospěšných funkcí lesů – k financování konkrétních investičních i neinvestičních projektů na obnovu, výstavbu a údržbu turistických cest, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních památek, opatření na ochranu biologické rozmanitosti a mnoha dalších činností v lesích obhospodařovaných Lesy ČR.

Témata jednotlivých zastávek naučné stezky Obora Lomnice:

 1. zastávka – úvod (stezku celkově přibližuje)
 2. zastávka – sněžné jámy, javor
 3. zastávka – lovecké chodníky, jasan a habr
 4. zastávka – les smíšený, monokultury, smrk
 5. zastávka – zámecké studny, borovice, douglaska
 6. zastávka – přirozená obnova lesa, ochrana výsadeb
 7. zastávka – skládkování dřeva
 8. zastávka – lesní dopravní síť, zámecká obora
 9. zastávka – záskok, mraveniště, buk

Stručně k historii bývalé obory:

nejstarší písemné zprávy o zvěři na lomnickém panství jsou z roku 1721. Obora sloužila převážně k chovu zvěře. V roce 1809 při invazi napoleonských vojsk na Moravu byl v Lomnici ubytován francouzský generál Davoust, který se svými přidělenými důstojníky vystřílel v oboře veškerou zvěř. Obora následně zanikla. První zmínky o její obnově se datují až k roku 1850. Od 19. století se postupně stavy zvěře navyšovaly. Oficiální záznamy o oboře končí v době před 2. světovou válkou.

V Hradci Králové 15. května 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
 • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření