V úspěšném hospodaření Lesy ČR nadále pokračují

HV za leden-srpen: 2, 081 miliardy korun

Hospodářský výsledek Lesů ČR za leden – srpen 2010: 2,081 miliardy korun. Nastavený optimalizační program, jehož cílem je zvýšení efektivity chodu celého podniku se tak pozitivně odráží i ve výsledcích hospodaření v průběhu letošního roku, i když Lesy ČR průběžně hradí náklady na odstraňování následků letošních povodní a větrných kalamit.

Naším cílem je dosahovat velmi dobrých hospodářských výsledků. Proti minulým letům je pozitivem, že došlo k oživení cen dříví, které stoupají. Nadále pokračujeme v ochraně lesa před kůrovcem, účinná prevence se projevuje v podstatně sníženém objemu kůrovcem napadeného dříví a patřičnou pozornost věnujeme i výsadbě nových stromků a pěstební činnosti jako celku. Stejně jako ostatní ekonomické subjekty, musíme i my velmi pečlivě zvažovat veškeré náklady a investovat pouze v těch nejdůležitějších oblastech, přičemž na prvním místě je péče les,“ podotýká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Vývoj hospodaření v letech:
Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 – vývoj
01-06 01-08
502,3 milionů Kč 706,8 milionů Kč 783,9 milionů Kč 1,773 miliardy Kč 2,081 miliardy Kč

V Hradci Králové, 30.září 2010  

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.