Ve státních lesích vzniknou demonstrační plochy pro nepasečné hospodaření

Dendrometrická, ekonomická i ekologická data získají lesníci během několika desítek následujících let na pětadvaceti plochách vyčleněných pro nepasečné hospodaření. Prokazatelně tak ověří prospěšnost tohoto způsobu péče o les. Deklaraci o spolupráci na založení a využívání demonstračních ploch v srpnu uzavřely Lesy ČR s Pro Silvou Bohemicou, pobočným spolkem České lesnické společnosti.

Při nepasečném hospodaření se výběrově těží jednotlivé stromy. Oproti pasečnému až holosečného způsobu tak nevznikají paseky a holoseče, takže hospodáři volí přírodě bližší proces obnovy i pěstování lesa. Na 25 demonstračních objektech se ukáže, jestli nepasečné hospodaření skutečně zlepší zdravotní stav i stabilitu lesních porostů, jak lesníci předpokládají. Sdružení Pro Silva Bohemica zpracovalo metodiku projektu a každých pět let výsledky vyhodnotí. „Posbíráme dendrometrická, ekonomická i ekologická data,“ uvedl předseda Milan Hron.

Lesy ČR plochy vyznačí a budou na nich hospodařit. Podnik tímto způsobem pečuje o mnohé porosty v zemi už řadu let, ale nemá k dispozici léty ověřená a prokazatelná data. Proto nyní, v době extrémního sucha, vyčlenil konkrétní plochy. Ty se budou sledovat a data vyhodnocovat. „Ověříme i rozdíly mezi lesy s ohledem na jejich schopnost zadržet vodu a zachovat vitalitu stromů,“ uvedl Tomáš Pospíšil, ředitel lesního a vodního hospodářství podniku Lesy ČR.

Nové demonstrační objekty doplní síť stávajících a podnik je bude využívat pro vzdělávání vlastních zaměstnanců i dalších lesníků, včetně studentů lesnických škol.

V Hradci Králové 3. září 2018

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: eva.jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o 38,6 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.