Veřejnost vnímá státní podnik Lesy ČR lépe než před několika lety

Výzkum veřejného mínění o státním podniku Lesy ČR provedla společnost MEDIAN ve třech etapách v letech 2014 až 2015. Ukazuje se, že ačkoli podnik znají stále dvě třetiny dotázaných, významně se zlepšuje povědomí lidí o jeho činnosti i celkové veřejné mínění o Lesích ČR.

V prosinci 2014 soudilo 70 procent dotázaných, že je podnik důležitou součástí ochrany přírody, stará se o trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů a spravuje státní les ve prospěch všech občanů státu. O rok později průzkum prokázal zvyšující se povědomí veřejnosti o činnosti podniku – 70 procent respondentů spojovalo Lesy ČR také s péčí o naučné stezky a turistické chodníky a s podílem na záchraně vzácných druhů rostlin a živočichů. O všech činnostech se zmíněná většina dotázaných vyjadřovala spíše pochvalně. Na škále od 1 do 4 (1 – velmi dobré; 4 – velmi špatné) hodnotili respondenti na konci roku 2014 podnik Lesy ČR výslednou známkou 2,03 a loni v prosinci známkou 1,97. Ještě více než povědomí o činnostech se v očích veřejnosti zlepšila celková image společnosti. Nejlépe je stále hodnocena přátelskost, ekologičnost, vytváření pracovních podmínek a důvěryhodnost. Naopak nejhůře, ale výrazně lépe než v roce 2014 – s průměry známek 2,3 až 2,4, je hodnocena transparentnost, hospodaření a komunikace s veřejností.

Image podniku se zlepšilo nejen mezi lidmi, kteří ho znají osobně, ale i mezi těmi, kteří o Lesích ČR slyší pouze z médií,“ uvedl obchodní ředitel Lesů ČR Radovan Srba. Podle výzkumníků se tak významně zlepšil i mediální obraz podniku, což prokázali respondenti při hodnocení důvěryhodnosti, organizovanosti, otevřenosti, inovativnosti, modernosti a hospodaření podniku. Dlouhodobě má společnost Lesy ČR nejlepší image u lidí, kteří ji znají z charitativních a sponzorských projektů. Lépe než dřív hodnotí podnik lidé, kteří znají Lesy ČR a jejich personál osobně.

V Hradci Králové 3. března 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.