Vodní díla na Broumovsku budou zkolaudována

Další stavební akce odstraňující povodňové škody z roku 2006 budou zítra ve čtvrtek 23. října zkolaudovány na Ruprechtickém a Vižňovském potoce u Meziměstí na Broumovsku. Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Labe zvou zájemce o tuto problematiku na slavnostní prohlídku vodních staveb. Sraz bude v Ruprechticích na točně před penzionem Malý dům a to ve 12 hodin.

V letošním roce jsme v intravilánu městské části Ruprechtice opravili povodněmi zdevastované koryto Ruprechtického potoka. 76 metrů dlouhý úsek byl nově zpevněn lomovým kamenem a vznikl tak retenční prostor s trvalou vodní hladinou. Při tvorbě projektu jsme dbali na ochranu přírody a s ohledem na ryby a další vodní živočichy jsme trvali na zachování migrační průchodnost. Tato oprava byla plně financována z vlastních prostředků státního podniku Lesy ČR. Další stavbou na témže potoce je téměř 250 metrů dlouhý úsek, který také poničila velká voda v roce 2006. „Zde jsme museli lomovým kamenem opravit a zpevnit oba břehy. Pro zvýšení stability jsme do koryta zabudovali dva typy příčných objektů – pasy a balvanité skluzy – a s ohledem na vodní faunu jsme vytvořili tůně s rybími úkryty,“ uvedl Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe, který má u státního podniku tyto aktivity na starosti. Poslední kolaudovanou stavbou je 161 m dlouhý úsek na Vižňovském potoce, kde byly provedeny stejné práce jako na předešlé stavbě. Obě tyto stavby byly financovány z dotačních prostředků Ministerstva zemědělství ČR. Celkem na tyto tři stavby bylo vynaloženo 6,3 miliónu korun, z toho 2,8 miliónu korun z vlastních prostředků Lesů České republiky, s. p.

Lesy České republiky, s. p., spravují přes 19,6 tisíc kilometrů drobných vodních toků a bystřin a 446 malých vodních nádrží. Většinou se jedná o vodní toky s větším podélným sklonem, výraznou erozivní činností a charakteristickým splaveninovým režimem nacházející se v pramenných oblastech a horních částech povodí. Jejich odbornou správou v Lesích České republiky s. p., zabývají správy vodních toků, kterých je sedm, rozdělených dle jednotlivých povodí (povodí Ohře, Berounky, Vltavy, Labe, Dyje, Moravy a Odry). Zajišťují vlastní správu toků, péči o jejich doprovodnou zeleň a investorskou činnost při realizaci úprav toků. Mimo to se starají o ekologické činnosti spojené s vodním hospodářstvím, jako je například reintrodukce ohrožených druhů či likvidace nepůvodních druhů rostlin.

Hradec Králové, 22. 10. 2008

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858, e-mail: mluvci@lesycr.cz, www.lesycr.cz
Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe, Lesy České republiky, s. p.
tel.: 495 860 270, e-mail: sajdl.ost53esycr.cz, www.lesycr.cz