Vodní nádrž Kralice na Třebíčsku prošla zásluhou Lesů ČR kompletní opravou

Za 8,2 miliony korun Lesy České republiky, s. p., provedly na toku Chvojnice rozsáhlou opravu vodní nádrže Kralice, která se nachází nedaleko obce Kralice nad Oslavou na Třebíčsku v Kraji Vysočina. Hlavní rekonstrukční práce spočívaly v renovaci sdruženého bezpečnostního přelivu, čímž odpadla hrozba destrukce betonových konstrukcí a následného možného trvalého vypuštění nádrže. Lesy ČR zároveň ze dna odtěžily více než 40 000 m³ nánosů a na přítoku do nádrže vybudovaly tři nové vodní tůně. Celková funkčnost a bezpečnost vodního díla tak zůstává nadále zachována.

Před zahájením prací došlo k transferu zvláště chráněných živočichů z nádrže do náhradních lokalit. Jednalo se o následující druhy: škebly rybničnou (Anodonta cygnea); velevruba malířského (Unio pictorum) a raka říčního (Astacus astacus). Dnes jsou již tito živočichově zpět ve svém původním domově.

Vzhledem k tomu, že podél vodní nádrže vede turistická trasa s cyklotrasou (č. 5184 Bělizna – Hluboké – Lesní Jakubov), vybudovaly Lesy ČR u hráze altán s informační cedulí, ohništěm a posezením. Tento záměr se realizoval v rámci „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“, zaměřeného na podporu a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů.

Vodní nádrž Kralice disponuje objemem 375 900 m3 zásobního prostoru a zatopenou plochou 10 hektarů. Blízká obec Kralice nad Oslavou je známa prvním tiskem „Bible Kralické“. Je zde také muzeum s exponáty vztahujícími se k této události.

V Hradci Králové, 25. listopadu 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření