Vodní nádrž Opatovsko na Kroměřížsku opět chrání před velkou vodou

Průtočná vodní nádrž Opatovsko ležící v katastru obce Nítkovice, v okrese Kroměříž, ve Zlínském kraji, je dnes znovu schopná pojmout případné výkyvy průtoků vody v místním Švábském potoce. Tak zvané povodňové vlny se vyskytují především na jaře. Lesy ČR totiž nákladem 1,5 milionu korun před nedávnem dokončily potřebnou opravu vodní nádrže včetně jejího bezpečnostního přelivu.

V průběhu rekonstrukce jsme museli udržovat vodní hladinu v nádrži na takové úrovni, abychom neohrozili chráněné živočichy a jejich rozmnožovací cykly. Vzhledem k průběžnému monitoringu situace jsme v případě nutnosti byli schopní některé například významné obojživelníky za pomoci akreditovaného zoologa odborně přemístit,“ podotýká ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Brno Miroslav Svoboda.

Vodní plocha nádrže Opatovsko má rozlohu zhruba 1,2 hektaru;  je obklopena převážně smíšenými lesními porosty, a to na rozhraní Chřibů a Ždánického lesa. Jedná se o významný krajinotvorný prvek umožňující život a rozvoj drobných vodních živočichů, obojživelníků, mokřadních společenstev i ptactva. Z chráněné fauny se zde vyskytuje čolek obecný, rosnička zelená, kuňka obecná a ropucha obecná.

Okolo vodní nádrže vede navíc oblíbená turistická cesta z Morkovic do Brankovic, na které Lesy ČR vybudovaly pro širokou veřejnost zajímavou zastávku. „Ta tvoří, díky vhodně použitému stavebnímu materiálu návodního líce hráze, esteticky sladěný krajinný prvek. Koruna hráze je lemovaná stromořadím jeřábu ptačího. Pohled z odpočívadla na klidnou vodní hladinu může především v horkých letních dnech navodit pocity osvěžení a relaxace,“ dodává Miroslav Svoboda.

V Hradci Králové 5. března 2012  

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.