Vrbno pod Pradědem na Bruntálsku je díky Lesům ČR lépe ochráněno proti velké vodě

Třetí, poslední etapa preventivních protipovodňových opatření na tocích Střední Opava a Bílý potok zaměřených na ochranu města Vrbno pod Pradědem a jeho obyvatel, v okrese Bruntál v Moravskoslezském kraji, je díky Lesům ČR úspěšně dokončena. Celkové náklady na realizaci dosáhly téměř 38 milionů korun.

bily-potok_800_301x225.jpgImpulsem pro zahájení prací se staly katastrofální povodně v roce 1997. „Samotnému zahájení stavebních prací obnovy hrazení drobných vodních toků Bílého potoka a Střední Opavy předcházelo vypracování studie odtokových poměrů a prováděcí projektové dokumentace. Ta musela zohlednit veškeré požadavky dotčených orgánů ochrany přírody, zejména požadavek na zajištění dostatečné migrační prostupnosti pro vodní živočichy,“ uvádí výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov.

V první etapě, dokončené v roce 2008, došlo na vodním toku Střední Opavy k postavení lapače splavenin, který společně s velkým nádržným prostorem slouží k zachycení splavenin při povodni. Podařilo se tak zpomalit rychlost průtoku povodňové vlny, a tím docílit potřebné usazování splavenin v retenčním prostoru. Objem štěrků, které může přehrážka zachytit, se blíží až k množství transportovanému při stoleté povodni.

Druhá etapa, završená v roce 2009, spočívala v úpravě sklonu dna migračně prostupnými balvanitými komůrkovými skluzy a stabilizačními pásy. Místy současně došlo k opevnění břehů kamenným záhozem. Pro zachycení splavenin se vybudovala další přehrážka na Bílém potoce.

Poslední, třetí etapu jsme realizovali letos. Dokončili jsme stabilizaci dna koryta Střední Opavy a postavili další příčné objekty, tvořené spádovými balvanitými kamennými skluzy o výšce od jednoho do dvou metrů. Završením finální etapy se zajistila vyšší ochrana i silniční páteřní komunikace na pravém břehu Střední Opavy,“ vysvětlil Vladimír Němčanský, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Odry.

V Hradci Králové, 7. prosince 2010

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.