Zadávací řízení Lesů České republiky, s. p. – obnovení stability v lesnicko-dřevařském sektoru

V zájmu naprosté transparentnosti a nastavení jasných pravidel zavádějí Lesy ČR prospěšné změny do principů výběrových řízení na lesnické práce. 1. února 2010 se vyhlašuje výběr dodavatelů lesnických činností pro 108 smluvních územních jednotek (lesních hospodářských celků) státních lesů, které podnik spravuje. Nově budou smlouvy uzavírány na dobu jednoho roku až deseti let s účinností od 1. ledna 2011 a vítězné lesnické firmy zajistí i obchod s vytěženým dřevem. „Ke všem zásadám se dospělo na základě dlouhodobé, odborné a otevřené diskuse všech zainteresovaných stran: zakladatele podniku-Ministerstva zemědělství, Lesů ČR a firem podnikajících v lesním hospodářství, z nichž část je sdružena v Konfederaci lesnických a dřevozpracujících svazů (KLDS). S principy byla seznámena také dozorčí rada Lesů ČR. Nové principy byly konzultovány i s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Vypisované tendry se budou striktně řídit příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách, lesním zákonem a dalšími souvisejícími právními předpisy,“ zdůrazňuje generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Rozdílná časová období přinášejí záruku kontinuální práce v lesích i v případech, kdyby některé smlouvy firmy nedodržely. Prvním lednem roku 2011 dojde reálně k nastavení systému tak, že každý další rok se bude soutěžit o jednu desetinu smluvních územních jednotek, které Lesy ČR spravují. To v praxi umožní mnohem flexibilněji brát v potaz změny na trhu. Jak Lesy ČR, tak i jednotlivé firmy  budou moci předvídatelným způsobem plánovat své vize a výkony. Nový systém počítá i se čtvrtletní indexací cen, která umožní zohlednit například vývoj cen dřeva na trhu.

Kromě pěstebních činností a dodávek sadebního materiálu se nyní na všech jednotkách soutěží rovněž o zajištění těžebních činností spojených s prodejem dříví na tzv. lokalitě P „při pni“. Při tomto způsobu lesnické firmy zajišťují pod dohledem Lesů ČR kromě pěstebních a těžebních činností i obchod s vytěženým dřevem.  I tento princip se v zadávacím řízení objevuje po dlouhodobých jednáních všech výše jmenovaných zainteresovaných stran. K tomu generální ředitel Svatopluk Sýkora uvádí: „V roce 2007 vzniklo memorandum mezi KLDS, zastřešující lesnické a dřevařské firmy, a Ministerstvem zemědělství ČR. Na jeho základě se mělo rozhodnout, který obchodní model je nejvhodnější. V současné době prodáváme dřevo dle dvou obchodních modelů. Ten první, kterému říkáme podle pařezu či pně P, funguje zjednodušeně řečeno tak, že prodáme dřevařské firmě strom, ta jej pokácí, odvětví, zkrátí, přiblíží, odveze a dřevo prodá. Druhému modelu říkáme OM, odvozní místo. Dodavatelská firma pro nás stromy pokácí, odvětví a přiblíží na skládku v lese na tzv. odvozním místě. My si pak dřevo sami zobchodujeme.“

Závěry odborné pracovní skupiny Ministerstva zemědělství ČR podle Svatopluka Sýkory jasně ukázaly, že především pro Lesy ČR je nejvýhodnější obchodní model P. Z toho důvodu jsou nyní tendry vypisovány dle modelu P. „Model P od samého začátku upřednostňovala i KLDS, která byla se závěry odborné skupiny seznámena. Se zástupci KLDS jsme se ztotožnili i v základních parametrech vypisovaných tendrů,“ doplňuje generální ředitel.

Podle Svatopluka Sýkory je model P navíc z pohledu Lesů ČR lépe kontrolovatelný, dochází k výrazně menším ztrátám než u modelu OM, do kterého přece jen vstupuje více vlivů. Jak generální ředitel zdůrazňuje, model P ostatně odpovídá i filozofii státního podniku, který byl založen jako správce lesa. „V zásadě je model P návratem ke kořenům,“ říká. „V nedávné minulosti byl uplatňován obdobný systém prodeje dříví přes lesnické firmy celoplošně, a to bez negativního vlivu na dřevozpracující subjekty. Prodej zhruba poloviny těženého dřeva realizují Lesy ČR teprve od roku 2008,“ dodává.

Mezi další výhody modelu P patří provázání kontroly lesnického hospodaření dle lesních hospodářských plánů na kontrolu smluvní realizace lesnických prací přes osobu odborného lesního hospodáře, a to včetně zpřehlednění takové kontroly. Lesní hospodářské plány přitom schvalují krajské úřady, které jsou pověřeny dohledem nad lesnickým hospodařením. Ke schválení lesního hospodářského plánu je nezbytné i závazné stanovisko příslušných orgánů ochrany přírody a dochází tak k propojení s environmentálními aspekty hospodaření v lesích.

Předpokládaná celková hodnota nově vypisovaných tendrů, resp. jedné veřejné zakázky rozdělené na 108 částí podle smluvních územních jednotek, se pohybuje ve výši kolem 15 miliard Kč. Tendry pokrývají přibližně 1,2 milionu hektarů území, což je přibližně 90 % celkové výměry lesů, kterou podnik spravuje. Lesy ČR souběžně zajistí ve své režii lesnické práce i na pěti lesních závodech, a to na ploše cca 96 200 hektarů. Lesní závody Lesů ČR přitom slouží jako referenční jednotky k cenám lesnických prací podnikatelských subjektů.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách – uveřejňovacím subsystému (ISVZ US) – www.isvzus.cz dne 1. února 2010. Veřejná zakázka je zadávána v užším řízení, přičemž Lesy ČR poskytnou zájemcům o tuto veřejnou zakázku neomezený a přímý dálkový přístup ke kvalifikační dokumentaci, a to na internetových stránkách www.softender.cz. Současně bude zájemcům kvalifikační dokumentace k dispozici také na oficiálních internetových stránkách podniku https://lesycr.cz . Lhůta pro doručení žádostí o účast v užším řízení a k prokázání splnění kvalifikace činí 39 dnů. Zájemci mohou podat žádost o účast na jednu část, více částí nebo na všechny části veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva s jedním uchazečem. .

Lesy ČR obhospodařují více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku, což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR, a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků. Podnik ročně vytěží v průměru 7 milionů m3 dřeva. Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů.

V Hradci Králové 28. ledna 2010 (Aktualizováno 1.2. 2010)