Založení lesnického parku Křivoklátsko

První lesnický park v ČR – Lesnický park Křivoklátsko byl v rámci probíhajícího Týdne lesů slavnostně založen 13. května 2010 u chaty Emilovna v křivoklátských lesích. Slavnostní akt založení symbolizuje zasazený Památný strom Lesnického parku Křivoklátsko – dub zimní. Hlavním iniciátorem myšlenky Lesnického parku je Česká lesnická společnost.

Ministerstvo zemědělství i já osobně jsme iniciativu k založení lesnického parku uvítali. Byli bychom rádi, kdyby tento a v budoucnu eventuálně další lesnické parky sloužily jako objekty příkladného, trvale udržitelného hospodaření v lesích a krajině. Prostřednictvím fungujících lesnických parků by mělo být prokázáno, že přírodní a kulturní hodnoty určité krajinné oblasti lze chránit bez zpřísňování speciálního režimu ochrany přírody, při zachování a rozvoji všestranného využívání daného území a bez dalších nároků na výdaje ze státního rozpočtu,“ řekl ministr zemědělství Jakub Šebesta.

Vyhlašování lesnických parků je možné chápat jako snahu o zachování a podporu dochovaných přírodních, krajinných a kulturních hodnot v kulturní krajině. Lesnický park Křivoklátsko je součástí stejnojmenné biosférické rezervace UNESCO a CHKO, která v současnosti dostatečným způsobem zajišťuje ochranu přírodních vzácností na tomto území. Lesnický park by mohl být ukázkou lesnického hospodaření, jako prvku rovnovážného rozvoje přírodního prostředí za současného neomezování aktivit lidí, kteří jsou součástí krajiny, v níž žijí. Naopak by mělo být využito jejich zájmu a vědomostí ke spolupráci při zlepšování stavu zdejších lesů a lesního hospodářství. Měla by tím být povzbuzena jejich zodpovědnost za stav přírody v okolí jejich domovů. Významný je i prvek výchovný zaměřený na veřejnost a spolupodílení se všech subjektů na správě daného území za podpory zájmu vlastníků lesů i místní samosprávy,“ vysvětlil předseda České lesnické společnosti Pavel Draštík.

Založení Lesnického parku Křivoklátsko podporují také Lesy ČR. „Sloganem lesnických parků je: území pro přírodu i pro lidi. Vyjadřuje jinými slovy úsilí o rovnováhu všech 3 pilířů trvale udržitelného rozvoje, tedy jak pilíře ekologického (ochrany přírody), tak i ekonomického (např. zachování hospodářského využití území s cílem produkce dřeva jako jednoho z mála obnovitelných přírodních zdrojů) a sociálního (např. zachování pracovních příležitostí pro místní obyvatele a podporu vhodných typů rekreačního využívání). Lesy ČR se k těmto myšlenkám otevřeně hlásí. Lesnický park Křivoklátsko bereme jako snahu nabídnout trvale udržitelné lesnické hospodaření coby obecně platnou alternativu řízené ochrany území, prostou radikálních zvratů, využitelnou při hospodaření jak ve zvláště chráněných územích, tak i mimo ně,“ konstatuje generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

K myšlence založení Lesnického parku Křivoklátsko se připojuje i Josef Myslivec, ředitel Lesní a rybniční správy JCM Zbiroh, který řekl: „Navazujeme na práci mnoha vynikajících lesníků, kteří svým citlivým přístupem k lesu, přírodě, myslivosti a krajině plnili představy a požadavky mnoha generací vlastníků. Udržování vysoké úrovně lesnictví, zachování jedinečnosti křivoklátské přírody a krajiny, udržení zaměstnanosti zdejších obyvatel, to jsou hlavní cíle majitele a jsou v naprostém souladu se základními myšlenkami Lesnického parku Křivoklátsko“.

Založením Lesnického parku Křivoklátsko se završuje více než roční úsilí řady lesnických institucí a odborníků vytvořit na Křivoklátsku institut, který by vedle zachování a zvyšování přírodních hodnot území zachoval i křivoklátské lesnictví, jako kulturní dědictví našeho národa,“ dodává Miroslav Pecha, předseda Základní pobočky České lesnické společnosti Křivoklát.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Lesy Křivoklátska: příklad staletí trvajícího a odpovědného lesnického nakládání se zdejšími porosty, které jsou oprávněně i ve středu zájmu těch, kdo se starají o ochranu přírody.

Lesnický park Křivoklátsko je založen na principu dobrovolného přístupu jednotlivců a institucí, spojených zájmem o přírodní zdroje, společným závazkem podporovat trvale udržitelné hospodaření v lesích a v krajině.

Ochrana přírodně cenných částí: oblast je od roku 1977 zahrnuta do stejnojmenné biosférické rezervace UNESCO a od roku 1978 chráněné krajinné oblasti. Dále se zde nacházejí 3 národní přírodní rezervace, 7 přírodních rezervací a 1 přírodní památka. V neposlední řadě je od roku 2004 část území překryto stejnojmennou ptačí oblastí a dvěma evropsky významnými lokalitami v rámci soustavy NATURA 2000.

Lesy na území parku Křivoklátsko byly již v roce 1995 zahrnuty mezi „Příkladné objekty přírodě blízkého obhospodařování lesů“. Mohou být podnětem k založení sítě podobných demonstračních objektů dokládajících odpovědné nakládání s lesy a pozitivní vývoj našeho lesnictví.

Lesnické parky – jako vzorové objekty dokládající víceúčelovost lesů, jejich rovnovážný rozvoj za současného neomezování aktivit obyvatel regionu i jeho návštěvníků – mohou podle vzoru Lesnického parku Křivoklátsko vznikat i v dalších krajích ČR a sloužit ke vzdělávání a informovanosti veřejnosti.

Lesnické parky slouží jako ocenění a další podpora vzorových příkladů trvale udržitelného hospodaření v lesích a v krajině. Obecný standard lesnických parků schválilo Ministerstvo zemědělství a má podporu prakticky všech významných lesnických institucí působících v ČR.

Předpokládá se, že iniciátory vyhlašování konkrétních lesnických parků budou zejména vlastníci lesů i další lesnické a jiné subjekty působící v dané oblasti.

Lesnický park Křivoklátsko je prvním projektem tohoto druhu v České republice. Jeho zřízení iniciovala Česká lesnická společnost, o.s., Základní pobočka Křivoklát. Lesy ČR tento záměr podporují. Nachází se uvnitř stejnojmenné chráněné krajinné oblasti (vyhlášené 1978) na území Středočeského(13 389 ha) a Plzeňského kraje (3605 ha). Celková rozloha Lesnického parku Křivoklátsko činí 16 994 ha.

Zakladateli Lesnického parku Křivoklátsko jsou:
  • Česká lesnická společnost, o.s., Základní pobočka Křivoklát
  • Lesy České republiky, s.p.
  • Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld, Lesní a rybniční správa Zbiroh

Křivoklátské lesy tvoří nejrozsáhlejší komplex lesů nižších poloh ve vnitrozemí ČR a dokládají zdárné úsilí zdejších vlastníků a lesníků o trvale udržitelné obhospodařování krajiny po dobu několika staletí. Dnešní podoba Křivoklátska je do značné míry výsledkem práce generací zdejších lesníků.

Za zmínku v této souvislosti určitě stojí, že principy definované v lesních řádech Marie Terezie, vydaných pro naše území v letech 1754 – 5, byly o bezmála 250 let později „přetaveny“ v celosvětově skloňovaný pojem „trvale udržitelný rozvoj – sustainable development“ , respektive „trvale udržitelné hospodaření v lesích – sustainable forest management“.

Lesnické parky vyhlášené na území ČR budou postupně zapojovány do mezinárodní sítě tak zvaných modelových lesů (více na www.imfn.net ) a přispějí k posílení mezinárodní spolupráce a výměně informací o způsobech hospodaření v lesích.

Administrativa lesnického parku bude založena na dobrovolném přístupu dotčených subjektů, institucionálně bude zastřešena nevládní neziskovou organizací, obecně prospěšnou společností, příp. nadací a bude využívat nejrůznějších dostupných soukromých a veřejných zdrojů financování na podporu a rozvoj aktivit, které jsou v souladu se standardem lesnického parku.

Veřejnost bude mít možnost seznamovat se v lesnickém parku v rámci naučných stezek s tématy jako například význam lesa, lesnictví, výroby dřeva.

Institut lesnického parku s sebou nepřináší žádná omezení volného užívání lesů, které má v podmínkách střední Evropy rovněž několik set let dlouhou tradici. Křivoklátsko je nejen lesnickým a tím i přírodovědným skvostem, ale i významným rekreačním zázemím obyvatel Prahy a dalších velkých měst v okolí. Tuto významnou funkci je nutné nadále zachovat. Rovněž tak není založen na myšlence zpřísnění ochrany přírody, ale získávání dotčených osob i široké veřejnosti pro ochranu a podporu dochovaných hodnot. Veškeré aktivity, tj. jak lesnické hospodaření, tak ochrana přírody či myslivost budou samozřejmě probíhat v souladu s platnými právními předpisy. Případné omezení vstupu bude vyplývat jen a pouze z platných právních předpisů (například dle zákona o ochraně přírody a krajiny je zakázáno, kromě v zákoně uvedených výjimek, vstupovat na celé území národních přírodních rezervací).

V lesnickém parku půjde především o:

  • zachování a zvyšování přírodních hodnot území,
  • zvyšování hodnot lesních ekosystémů bez rizika destrukce lesních porostů,
  • vysoký standard přírodě blízkého lesního hospodaření,
  • harmonizaci zájmů lesního hospodářství se zájmy ochrany přírody a se zájmy mysliveckými,
  • zvýšení všestranného přínosu lesů pro rozvoj daného regionu,
  • podporu vědeckého výzkumu a monitoringu,
  • kvalitní informování veřejnosti o způsobech obhospodařování lesů, o významu lesů a lesnictví a o přínosech využívání dřeva jako obnovitelné suroviny.

Lesy ČR hospodaří s ohledem k přírodním, krajinným i kulturním hodnotám

Základem lesnické strategie Lesů ČR je trvale udržitelné hospodaření, s cíleným zvyšování prostorové, dru­hové a věkové skladby svěřených lesů. Lesnické hospodaření ve všech našich lesích probíhá v souladu s opráv­něnými požadavky ochrany přírody. Více než 45 % všech lesů obhospodařovaných Lesy ČR je dnes součástí zvláště chráněných území nebo lokalit evropské soustavy Natura 2000. V těchto územích je hospodaření di­ferencováno podle jednotlivých kategorií ochrany přírody. V místech výskytu chráněných druhů, cenných bi­otopů, kulturních památek nebo objektů a zařízení sloužících veřejnosti bereme patřičný ohled na tyto sku­tečnosti.

LČR se ve vlastní režii i ve spolupráci s orgány ochrany přírody, výzkumnými pracovišti, vysokými školami a nevládními neziskovými organizacemi (například ČSOP, Českou společností ornitologickou) podílejí na ma­pování výskytu a opatřeních k ochraně vybraných ohrožených rostlinných i živočišných druhů. Náklady na tyto aktivity pokrývají Lesy ČR z vlastních zdrojů. Mimo jiné vyrábíme vlastní ptačí budky a krmítka různých typů, které jsou velmi kladně hodnoceny odbornou i laickou veřejností. Bližší informace o vyráběných typech bu­dek jsou k dispozici na www.semenarskyzavod.cz . V tomto roce jsme nově zahájili také výrobu budek pro čmeláky. ´

Tisková zpráva na stažení (pdf, 699 kB)