Zásluhou Lesů ČR bude Chodovský potok v Krušných horách znovu chránit cenná přírodní rašeliniště

V zájmu záchrany cenných přírodních rašelinišť v Krušných horách nyní Lesy ČR intenzivně pracují na revitalizaci koryta Chodovského potoka, a to ve skoro tří kilometrovém úseku mezi osadou Mezihorská až k prameništi jižně od obce Jindřichovice, v okrese Sokolov, v Karlovarském kraji. Kvůli v minulosti nevhodně provedené regulaci potoka dochází ke zrychlenému odtoku vody ze zalesněného území a k vysušování přilehlých rašelinišť. Díky Lesům ČR bude již v červnu letošního roku tento negativní stav minulostí.

Naším hlavním cílem je navrátit koryto Chodovského potoka do původní, přirozené trasy, jejíž zbytky se v terénu zachovaly až do dnešních dní. Nové, původní koryto bude mělké, mírně zvlněné, doplněné o několik místních, hojně se vyskytujících balvanů. Příčné boční příkopy v místech jejich zaústění do koryta přehradíme dřevěnou příčnou přehrážkou, aby došlo k zadržení vody,“ vysvětluje ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený současně řízením LČR. „Na březích ještě odstraníme některé překážky jako náletové dřeviny nebo vyvrácené stromy. Stávající souběžné, uměle vytvořené koryto necháme zasypat. Všechna námi realizovaná opatření výrazně zlepší retenční schopnost povodí Chodovského potoka a podpoří zdárný vývoj přiléhajících přírodních rašelinných stanovišť. Práce by měly být ukončeny již letos v červnu,“ doplňuje Michal Gaube.

Kromě Lesů ČR se na financování projektu v hodnotě cca 2 miliony korun podílela také Evropská unie a Státní fond životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Téměř celý upravovaný úsek Chodovského potoka v předmětné lokalitě protéká územím původních rašelinišť, dnes podmáčených smrčin a olšin s příměsí modřínu a jedle a také listnáčů, jako jsou bříza, lípa, dub, buk a javor.

V Hradci Králové 7. května 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:

 

Na projekt „Revitalizace Chodovského potoka v ř. km 20,00 – 22,89“ se Lesům ČR podařilo získat významný příslib finančního příspěvku z fondů Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny ve výši cca 1 485 886 Kč (ERDF 95% a SFŽP 5%). Projektová dokumentace ve výši 238 450,- Kč bez DPH byla hrazena z vlastních zdrojů Lesů ČR.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření