Zásluhou Lesů ČR chrání Chodovský potok v Karlovarském kraji znovu cenná přírodní rašeliniště

Lesy České republiky, s. p., úspěšně dokončily revitalizaci koryta Chodovského potoka, a to ve skoro tří kilometrovém úseku mezi osadou Mezihorská až k prameništi jižně od obce Jindřichovice, v okrese Sokolov, v Karlovarském kraji. Revitalizace proběhla v zájmu záchrany cenných přírodních rašelinišť v Krušných horách. Voda tak dnes ze zalesněného území odtéká oproti minulosti pomaleji a k vysušování přilehlých rašelinišť již nedochází. Kromě Lesů ČR se na financování projektu v hodnotě skoro 2 miliony korun podílela také Evropská unie a Státní fond životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Provedenou revitalizací se nám podařilo navrátit koryto Chodovského potoka do původní, přirozené trasy. Nové, původní koryto je mělké, mírně zvlněné, doplněné o několik místních, hojně se vyskytujících balvanů. Boční příkopy jsou v místech jejich zaústění do koryta přehrazeny dřevěnou příčnou přehrážkou, aby došlo k zadržení vody,“ vysvětluje ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený současně řízením LČR. „V minulosti uměle vytvořené koryto je zasypáno. Všechna Lesy ČR realizovaná opatření výrazně zlepšila retenční schopnost povodí Chodovského potoka a podpořila zdárný vývoj přiléhajících rašelinných stanovišť,“ doplňuje Michal Gaube.

V současné době je stavba hotová a zcela funkční. Voda protéká bez problémů původními meandry i nově vytvořeným mělkým korytem. Do původních meandrů se voda vrátila přirozeně, jako by ani neuběhly desítky let od jejich opuštění.

Téměř celý upravovaný úsek Chodovského potoka v předmětné lokalitě protéká územím původních rašelinišť, dnes podmáčených smrčin a olšin s příměsí modřínu a jedle a také listnáčů, jako jsou bříza, lípa, dub, buk a javor klen.

V Hradci Králové 19. listopadu 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:
  • Celková cena realizace projektu „Revitalizace Chodovského potoka v ř. km 20,00 – 22,89“ činí 1 724 336,- Kč (bez DPH). Na tento projekt byla přiznána podpora z evropských fondů v celkové výši 1 485 886,- Kč z toho (ERDF 1 411 592,-Kč; SFŽP 29474,-Kč). Projektová dokumentace ve výši 238 450,- Kč bez DPH byla hrazena z vlastních zdrojů Lesů ČR.
Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření