Zásluhou Lesů ČR odstraněny následky povodní u Prostřední Bečvy na vodním toku Kněhyně

Následky povodní z let 2009 a 2010 na vodním toku Kněhyně u obce Prostřední Bečva na Vsetínsku ve Zlínském kraji jsou díky úsilí státního podniku Lesy České republiky minulostí. Lesy ČR v místě nedávno dokončily důležité rekonstrukční práce za více než 24 milionů korun. Opravy probíhaly ve více než tří a půl kilometrovém úseku jen kousek od soutoku Kněhyně s Rožnovskou Bečvou.

Úpravy vybudované na toku Kněhyně v dřívějších letech, které vodu v korytě do značné míry regulovaly, byly poškozeny povodněmi v letech 2009 a 2010. Počátky poškození se však datují již od velké vody v roce 1997. Lesy ČR se proto rozhodly v místě provést celkovou rekonstrukci regulačních prvků, aby voda protékající Kněhyní mohla být znovu lépe regulována a zlepšila se tak ochrana okolních nemovitostí, pobřežních pozemků a infrastruktury obce Prostřední Bečva.

V rámci oprav byla využita poměrně nová kombinace do koryta toku instalovaných stabilizačních železobetonových a kamenných prvků. Balvanité prvky byly budovány z kamenů o váze nad 3 tuny. Díky realizovanému řešení se podařilo zachovat přirozený charakter vodního toku a zároveň omezit škodlivé působení povodňových průtoků na okolí. Opravy probíhaly v úseku říčních kilometrů 0,250 až 3,900.

Lesům ČR se tak v oblasti podařilo dokončit všechny stavby zaměřené na odstraňování povodňových škod roku 2010 – jde o území Rožnova pod Radhoštěm, Horní, Prostřední a Dolní Bečvy s vodními toky Horní a Dolní Rozpitý, Kněhyně, Kněhyňka, Hodorfský, Čertoryjský a Hornopasecký. Celkové náklady na odstranění povodňových škod v této oblasti dosáhly částky ve výši téměř 55 milionů korun.

Vodní tok Kněhyně je pravostranným přítokem Rožnovské Bečvy u obce Prostřední Bečva na Vsetínsku ve Zlínském kraji. Kněhyně představuje ukázku typické štěrkonosné podhorské bystřiny, která svým velkým spádem a značnou vodnatostí nemá v těchto parametrech v oblasti obdoby.

V Hradci Králové 10. února 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření